Tillæg til deklaration

KOPI AF PÅTEGNING TIL DEKLARATION

Original påtegning opbevares af foreningens formand.Tinglyst 27-07-1972, l.nr. 5732


Påtegning tinglyst 21-05-2003


angående


Bebyggelse, benyttelse og grundejerforening m.v.


udfærdiget af


LANDINSPEKTØRERNE

CHRISTENSEN - KÆRN - SIDENlUS

Rytterstaldstræde 7

4200 Slagelse

58520286


Matr.nr. l1f

Kirke Stillinge By, Kirke Stillinge

Kongsmarkvej 33

4200 Slagelse.


Anmelder:


Landinspektøreme

Christensen.Kæm.Sidenius.

Rytterstaldstræde 7


4200 Slagelse.


J. nr.23559.


tinglyst 27-17-1972, l.nr. 5732 ang. bebyggelse, benyttelse og grundejerforening m.v.


Ovenstående deklaration er i 1972 i forbindelse med en større udstykning af ejendommen matr.nr. 11 f

Kirke Stillinge By, Kirke Stillinge tinglyst på de udstykkede sommerhusejendomme og matr.nr. 11f.


Deklarationens bebyggelsesregulerende bestemmelser mm. gælder i dag ikke for det nuværende

matr.nr. llf, Kirke Stillinge By, Kirke Stillinge.


I forbindelse med en forestående udstykning af det nuværende matr.nr. 11 f ønskes det, at

bestemmelserne, som er indeholdt i deklarationen tinglyst den 27/7-1972, også skal gælde for den

fremtidige benyttelse og bebyggelse af de på vedhæftede deklarationsrids med gråt markerede arealer.


Desuden ønskes disse bestemmelser suppleret med en række nye bestemmelser.


Undertegnede ejer af matr.nr. llf Kirke Stillinge By, Kirke Stillinge, forpligter således for sig og

efterfølgende ejere af nævnte ejendom og parceller heraf, at overholde de bestemmelserne der er

tinglyst den 27-7-1972, l.nr. 5732 og følgende supplerende bestemmelser:


1) Områdets udstykning


Udstykning må kun foretages i overensstemmelse med vedhæftede af landinspektør KSidenius, Slagelse

udarbejdede udstykningsplan.


2) Områdets vej og stiforhold


Området skal vejbetjenes fra den private fællesvej Bogfinkevej.


I forbindelse med områdets udstykning udlægges de på udstykningsplanen viste veje og stier.


Der må ikkeetableres direkte udkørsel fra de enkelte parceller til hverken Bogfinkevej eller

Kongsmarkvej. Der må kun etableres en udkørsel på hver parcel.


De på udstykningsplanen udlagte stier indgår i den generelle stibetjening af de omkringliggende

sommerhusområder og skal holdes åbne for gående færdsel.


3) Grundejerforening


Parcelejerne indenfor det af udstykningsplanen omfattede område er pligtige til at indmelde sig i

områdets eksisterende grundejerforening: Grundejerforeningen Strandvænget.

 


Grundejerforeningen skal vederlagsfrit tage skøde på de på deklarationsridset angivne fælles vej- og

stianlæg, samt fællesarealer.

 


Grundejerforeningen skal være ansvarlig for alle fælles anlæg og disses vedligeholdelse og afholde

udgifterne forbundet hermed, idet fællesudgifternes fordeling fastslås i foreningens vedtægter.

 


- Vej arealerne på matr.nre. llar og l lau, samt Colibrivej vedligeholdes dog som tidligere af de

vej berettigede i overensstemmelse med reglerne i Lov om private fællesveje.


 


4) Bebyggelsens ydre fremtræden


 


Der må ikke opstilles fritstående antenner. På bygninger må der opsættes en parabolantenne og højst to tagantenner. Antennerne må højst være 2,5 m over tagryggen.

 


5) Forudsætning for ibrugtagning af ny bebyggelse

 


Før ny bebyggelse i området kan tages i brug, skal de på deklarationsridset viste veje og stier være anlagt efter projekter godkendt af Slagelse Kommune.

 


6) Påtaleret

 


Påtaleberettigede er Slagelse Kommune, samt grundejerforeningen Strandvænget ved dennes bestyrelse.

 


Nærværende påtegning begæres tinglyst på anmelderens regning som servitutstiftende på nævnte matr.nr. 11 f

Kirke Stillinge By, Kirke Stillinge.

 


Med hensyn til servitutter, pantehæftelser og andre byrder, henvises til de på ejendommens blad i tingbogen

indførte rettigheder. -

 


Dato: 27-5 . 2003

 


Godkendt som ejer af matr.nr. 11f............................................................. .


EBKHUSEAJS

  


Godkendt som påtaleberettiget:

  


............................................................ .


Grundejerforeningen Strandvænget


 
Godkendt til tinglysning som påtaleberettiget og i medfør af lov om planlægning § 42, idet det bemærkes, at

tilvejebringelse af en lokalplan ikke er påkrævet.


Slagelse kommune, den


Godkendt til tinglysning idet tilvejebringelse af lokalplan ikke er påkrævet jf. planlovens § 42, stk 2.


Slagelse byråd den 21-09-2003