Deklarationer

KOPI AF DEKLARATION

Original deklaration opbevares af Grundejerforeningens Formandvedrørende bebyggelse, benyttelse og grundejerforening m. v. udfærdiget af


LANDINSPEKT0RFIRMAET

UFFE FLEMBERG I/S

Syrenvængat 2 . 4270 Høng

Tff. (03) *552004


Matr.nr. llf

Kirke-Stillinge by,

Kirke-Stillinge sogn.


Anmelder:


UFFE FLEMBERG

LANDINSPEKTØR

4270 HØNG


TLF.(03) 55 20 04.


D E K L A R A T ION


Undertegnede ejer af matr.nr. llf Kirke-Stillinge by og sogn, deklarerer herved for mig og efterfølgende ejere af nævnte ejendom og parceller heraf forpligtelse til at overholde følgende bestemmelser:


l) Deklarationens gyldighedsområde:


De i nærværende deklaration fastsatte bestemmelser har gyldighed indenfor det på vedhæftede deklarationsrids med rød bræmme angivne område, der henhører under en del af Stillinge kommunes bygningsvedtægt. Deklarationens bestemmelser kan ikke være til hinder for, at eventuelle andre ejendomme eller dele deraf på et eventuelt senere tidspunkt udstykkespå en sådan måde, at deklarationen i sin foreliggende form med heri angivne rettigheder og forpligtelser udstrækkes til også at omfatte disse ejendommes parceller.


2) Arealets udstykning og benyttelse:


Arealet udstykkes med salg for øje og i omtrentlig overenssterrunelse med vedhæftede af landinspektør Uffe Flemberg, Høng udarbejdede udstykningsplan. Ingen parceller må yderligere udstykkes, dog kan mindre skelforandringer finde sted, ligesom sammenlægning af flere parceller skal være tilladt.


På hver parcel må kun opføres eet sommerhus af mindst 30 m2 grundflade samt eet udhus og een garage. Kommunalbestyrelsen kan tillade at bebyg­gelse sker etapevis efter et samlet projekt, idet udnyttelsesgraden ikke må overstige 0,10. Til bebyggelsen må kun anvendes nye materialer.

Sommerhuset må kun benyttes i sommerhalvåret 1/4 - 30/9 til beboelseog udenfor dette tidsrum til kortvarige ferieophold, weekends o.lign.

Ingen bygning må være højere end een etage med udnyttet tagetage og ikke gives en større højde end 3 m, regnet fra terræn til den linie- hvor ydervæg og tagflade mødes (bortset fra gavl trekanter). Tagets vinkel med det vandrette plan må ikke overstige 50°. Bygningerne skal opføres således at de ikke får skæmmende virkning for det omgivne landskab og nabogrundene.


Garagen skal placeres på en sådan måde, at der mellem vejen og garagen udlægges areal til holdeplads for to biler. Iøvrigt gælder, at bygningerikke må opføres nærmere skel mod anden grund end 5m, dog at garager, udhuse o.lign. mindre bygninger ikke må opføres nærmere skel mod anden grund end 2,5 m. Bygninger med tag af strå eller andet lige så antændeligt materiale, skal mindst holdes i en afstand af 10 m fra nabo skeL.


Der må ikke på parcellerne forefindes erhvervsvirksomheder af nogen art, såsom butikshandel, udsalg, kiosk, fabrik, værksted, lager, stald eller lign., kreaturhold, svinehold, pelsdyravl, hønsehold , restaurantions- og forlystelseslokaler, opholds- eller losseplads, feriekoloni,

camping eller nogen art af virksomhed, der ved støv, støj, ilde lugt, rystelser, udseende eller på anden måde er til gene for de omkringboende.


Husene må ikke forsynes med udvendige TV-antenner, der heller ikke må opstilles fritstående.


Opstilling af beboelsesvogn er - selvom de ombygges - forbudt.

Der må på parcellerne ikke drives jagt.


3) Grundejerforening:


Når 10 parceller er afhændet indenfor det af planen omfattede område skal grundejerne være pligtige at stifte samt være medlem af en grundejerforening, hvis vedtægter skal godkendes af Slagelse byråd. Par­celejerne indenfor det af planen omfattede område skal være pligtige

til at indmelde sig i den indenfor det til enhver tid værende godkendte sommerhusområde eksistcrende grundejerforening, der skal yære pligtig til at optage nye medlemmer.


Grundejerforeningen skal, når halvdelen af grundene er afhændet tage skøde på de fælles vej- og stianlæg samt fællesarealerne, der iøvrigt overdrages vederlagsfrit, dog at grundejerforeningen er pligtig at afholde udgifterne ved arealets udstykning og tilskødning.

Grundejerforeningen skal være ansvarlig for alle fælles anlæg og dises vedligeholdelse og afholde udgifterne forbundet hermed, idet fællesudgifternes fordeling fastslås i foreningens vedtægter. Parcelejene er pligtige at tåle deklaration om fælles anlæg, der oprettes lyst· med eller uden pant.

Lyses deklarationen pantstiftende, kan dette ske for et beløb indtil 8.000,- kr., hvilken pantsætning dog skal respek­tere kredit- og hypotekforeningslån samt lån uden kaution i andre pengeinstituter.


4) Veje og stier:


I forbindelse med udstykningens gennemførelse udlægges de på udstyk­ningsplanen angivne veje og stier. Bebyggelsen skal overalt holdes i en afstand af 10 m fra de på udstykningsplanen angivne vejes midtli­nier.


Levende hegn skal plantes mindst 30 cm fra vejskel og iøvrigt så langt tilbage fra dette, at hegnet ingensinde kan vokse ud over vejarealet.

Parcelejerne skal stedse holde de på vedhæftede deklarationsrids med skravering angivne oversigtsarealer fri for varigt og midlertidigt anbragte genstande eller bevoksning, der rager mere end l m op over den af vejmidtlinierne bestemte flade, idet arealerne skal henligge til

fri oversigt. Denne bestemmelse omfatter ikke sne.

Forinden bebyggelse af parcellerne kan påbegyndes, skal veje og stier samt den viste bro over grøften være anlagt efter et projekt, der er godkendt af Slagelse byråds vejudvalg.

De omhandlede veje og stier betragtes som et fællesanliggende uanset om veje etableres med eller uden adgang til parcellerne. Parcelejerne skal tåle de med udførelsen af vej- og stianlæg forbundne ulemper herunder skråninger ind på parcellerne uden erstatning.


Der må kun anlægges een overkørsel til hver parcel og adgang til par­ cellen skal ske herigennem, således at parcellernes øvrige facade er ubrudt. Parcellerne skal fortrinsvis have udkørsel til de 8,00 m brede veje. Til de 10,00 m brede veje må der kun etableres udkørsel eller

adgang fra de parceller, der ikke har mulighed for anden vejadgang.

Parkering på sommerhusområdets veje og stier må ikke finde sted med mindre de er særligt indrettet dertil, undtaget herfra er dog parke­ring ved almindelig af- og pålæsning o.lign.


Der indrømmes gensidigt ejere og parcelejere af de i planen indgånde ejendomme samt senere tilkomne ejendomme ret til færdsel på samtlige de af planen omfattede veje og stier, idet vedligeholdelsen af veje og stianlæg henhører under grundejerforen1ngen.


5) Ledninger:


Parcelejerne er pligtige at indlægge vand fra Stillingestrands vandværk og at udføre spildevandsafledning i overensstemmelne med sundhedskommissionens og embedslægenskrav. De på vedhæftede deklaratiorids med sorte prikker angivne placeringer af nedsivningsanlæg må kun etableres, såfremt der opnås tilladelse hertil af Slagelse kommunes sundhedskommission. Tilladelse kan kun forventes, såfremt betingelserne i indenrigsministeriets bekendtgørelse nr. 98 af 20.marts 1970 og nr. 329 af 6.juli 1971 om etablering af nedsivningsanlæg kan opfyldes.


De på vedhæftede deklarationsrids med røde linier angivne hoveddræn skal bestandig vedligeholdes af ejerne af de parceller hvorover hoveddrænet fører. Hoveddrænet skal sikres ved bebyggelse.


Parcelejerne er pligtige at deltage i en eventuel fælles ordning om etablering og vedligeholdelse af et fælles kloakanlæg og tåle de med etableringen forbundne ulemper uden ret til erstatning. Parcelejerne er pligtige uden erstatning at tåle opsætning af de for områdets el-forsyning efter el-værkets skøn nødvendige master og afstivninger.

Den på vedhæftede deklarationsrids angivne 10 kv ledning skal respekteres med en byggeafstand på 6,00 m fra den midderste ledning.


6) Fællesareal:


Det på vedhæftede deklarationsrids nærmere angivne fællesareal skal be­standigt opretholdes som sådan for samtlige ejere af de fra ejendommen udstykkede parceller.


På fællesarealet må der ikke opføres bygninger, ligesom arealet ikke må anvendes til camping, teltning eller nogen form for jagt.

Grundejerforeningen skal have ret og pligt til at få nævnte fællesareal overdraget vederlagsfrit, således et den fremtidige vedligeholdelse påhviler grundejerforeningens medlemmer efter nærmere angivne regler i grundejerforeningens vedtægter. Omkostningerne ved arealets udstykning og nævnte overdragelse skal erholdes af grundejerforeningen.

Det på vedhæftede deklarationsrids angivne fælles strandareal er tilgængelig for samtlige ejere af de fra ejendomme udstykkede parceller,

jfr. herom tinglyst deklaration.


7) Hegn og beplantning:


Parcelejerne har fuld hegnspligt mod vejene og mod ejendomme beliggende i grænsen for deklarationsområdet.

Hegnsbyrden deles iøvrigt efter loven.

Som hegn må ikke anvendes pigtråd eller elektrisk hegn. Trådhegn må ik­ke være over l m højt. løvrigt må intet hegn være over 1,80 m.

Fremtidige parcelejere må kun anbringe og vedligeholde et af gran, fyr eller lærk bestående levende hegn om parcellen efter hegnslovens bestemmelser. Den på parcellerne eksisterende beplantning må ikke fældes, men skal vedligeholdes og genplantes.


8) Renovation:


Parcelejerne er pligtige at tilslutte sig den til enhver tid gældende renovationsordning på området.


9) Byggetilladelse:


a) Byggetilladelse indhentes hos den til enhver tid værende bygningsmyndighed, for tiden Slagelse byråd, jfr. bygningsreglementet for Køb-

stæderne og landet og landsbyggeloven samt bestemmelser udfærdiget i medfør af nævnte lov.


b) Bebyggelsen skal godkendes af eksisterende grundejerforening.


c) Udvendige bygningssider, herunder tage, må kun fremtræde i farver dannet af hvidt, sort eller jordfarverne (okker, terra de sienna, um­bra, engelsk rødt, dodenkop) eller disse sidstnævnte farvers blanding med hvidt, gråt eller sort.


Til døre, vinduesrammer, skodder, sokler og lignende mindre bygnings­ dele kan dog også andre farver anvendes. Blanke eller reflekterende tagmaterialer må ikke anvendes.


10) Ordensbestemmelser:


a) Ingen ejer må ved støj forulempe de omkringboende.


b) Der må ikke findes oplag af nogen art på parcellerne, og disse skal i det hele holdes i ordentlig ren og ryddelig stand.

e) Radio, grarnmofon, fjernsyn, båndoptager eller lign. med højtaler forsynede apparater samt musikinstrumenter med eller uden tilslutning til

forstærkeranlæg, må kun benyttes indendøre og for lukkede døre og vin­duer.

d) Udover hunde og katte må der ikke holdes dyr, der opholder sig udendøre.

e) Færdsel på vejen med motordrevne køretøjer er alene tilladt, når

dette sker med egentlig færdselsmæssigt formål.

f) Motorplæneklippere og lignende må kun anvendes efter grundejerfore­

ningens nærmere bestemmelser.


11) Dispensationer:


De påtaleberettigede kan tillade afvigelser fra bestemmelser i denne deklaration når særlige forhold taler herfor og når sådanne afvigelser ikke berøver området dets karakter efter nærværende deklarations bestemmelser.


Alle spørgsmål vedrørende nærværende deklaration og fortolkning af dens bestemmelser afgøres af de påtaleberettigede, hvis afgøreIse parcel­ ejerne er pligtige at underkaste sig, men med rekurs til domstolene.


12) Påtaleret og tinglysning:


Påtaleberettigede er den til enhver tid værende bygningemyndighed for tiden Slagelee byråd samt grundejerforeningen ved dennes bestyrelse, dog indtil en sådan grundejerforening er stiftet, tilkommer påtaleret­ten i dennes sted ejeren af restejendommen (ikke parcelejerne).

Nærværende deklaration begære. tinglyst på matr.nr. llf Kirke-Stillinge by og sogn.


Med hensyn til servitutter, pantehæftelser og andre byrder henvises til ejendommens blad i tingbogen.Godkendt af Slagelse byråd.


Dato. 2 8 JUNI 1972


Indført i dagbogen for retten i Slagelse 27 juli 1972