Generalforsamling 2014

Referat for Generalforsamling 2014


Generalforsamlingen blev afholdt på Den Blå Cafe Stillinge Strand den 11. maj 2014.


1.Valg af dirigent

Formanden bød velkommen og foreslog Ole W. Hansen som dirigent, Ole blev valgt ved akklamation og kunne konstatere at generalforsamlingen var lovligt indkaldt.

Der efter gav han ordet til formanden for aflæggelse af beretningen.

2.Formandens beretning

Beretning 2014

For et år siden fik jeg et brev om larm på fællesarealet når der blev spillet fodbold, jeg har ikke hørt mere til det siden og håber virkelig at alle medlemmer i foreningen vil være med til at gøre Strandvænget til et godt sted at være, et sted vi kan smile og slappe af.

Der har været enkelte nabotvister hvor jeg har været kontaktet og det er jo altid en god ide at få en tredje part ind, da der altid er flere sider eller sandheder af samme sag.

Den vejmand der har ordnet vejene de sidste par år er gået på pension og vi har derfor måtte finde en anden, det er en smule dyrere men jeg mener at vi skal forsætte med samme standard og perlesten i rette mængde da jeg oplever at det støver mindre og nedsætter farten en smule.

Bommen ved strandarealet er et irritationsmoment for enkelte personer i strandområdet, kommunen har spurgt til området og de områder der ifølge deklarationerne er udlagt til vej, det var Peter der havde modtaget forespørgselen og havde svaret at det var muligt at få en nøgle til bommen og at der ikke havde

været vej i umindelige tider inden han henviste kommunen til mig, jeg modtog efterfølgende et brev enslydende det Peter havde fået og da jeg kontaktede kommunen fik jeg at vide at de ikke ville gøre mere ved det, da de havde fået svar og havde kontaktet den pågældende grundejer og informeret om at de selv måtte tage fat i os.

I foreningens arkiver ligger et brev som beskriver at det kun er tilladt at have både liggende ved stranden i kortere tid. Brandvæsen og kommunen har opfordret til at der blev sat bom op, for at undgå kørsel med brænde til stranden. Så indtil videre bliver bommen stående.

Vinterstormen Bodil ændrede en del på stranden, jeg har på opfordring kigget lidt på kystsikring og hvordan Kystdirektoratet og kommunen stiller sig til det. Vejledning til lov om kystbeskyttelse, jf. lovbekendtgørelse nr. 267 af 11. marts 2009, skal være et redskab til at sikre, at myndighederne samarbejder på en effektiv måde for at opnå et mere naturligt kystlandskab, hvor der kun tillades nyanlæg, hvis det er nødvendigt af hensyn til beskyttelse af mennesker og ejendom.

Det er de personer eller foreninger som vil rede deres værdier der skal betale for det, Slagelse kommune har vurderet stranden og i et afsnit om Stillinge strand beskrevet stranden i forhold til stormen i 2006 og de forventede vandstigninger frem til 2060.

Det beskrives at en del af vores område kan blive oversvømmet via de 2 åer og andre indløbssteder, som adgangsstier til stranden.

Anbefalingen lyder:

Stillinge strands sikring hænger nøje sammen med et effektivt dige/højvandsklap pumper ved Bildsø Strand. Specielt må udløbet mod syd efterregnes med hensyn til samtidig regn og højvande. Dette kan ikke udelukkes at ville give gener, især på sigt. Højvandsrisikoen er på sigt reel. Beboerne mod øst, og enkelte kystgrunde bør overveje at organisere sig i og med en evt. digesikring antageligvis er omfattende.

Umiddelbart bør hele Stilling Bildsø bugtens 5 km undersøges nærmere for afdækning af de reelle problemstrækninger/lodsejerkredse.

Nærmere undersøgelser vil givetvis vise om enkelte højtliggende arealer kan udgå.

Så det er en udfordring som berører hele Stillingestrand fra Bildsø til Kongsmark.

Næsby strand er efter flere oversvømmelser af sommerhuse endelig kommet i gang med vurdering og projektering af et dige i samarbejde med Slagelse kommune.

Der bliver lagt link til de 2 rapporter og Næsby dige byggeri på vores hjemmeside.

Kloakering kommer tættere og tættere på, vi skulle alle have modtaget et brev fra

Orbicon omkring opmåling af tanke, de er i fuld gang og skal være færdig med opmålingen til juni, hvor vi så i løbet af efteråret vil modtage skitser over hvor de har tænkt sig at placere skelbrøndene, deres planer er 1 brønd pr. parcel men det er muligt at komme med indsigelser og andre forslag, som de der efter vil vurdere.

Ulla Andersen som jeg talte med(den samme som har underskrevet brevet) kunne ikke fortælle mere om tidsplanen end der står i brevet, ud over at de burde være helt færdig med Stillinge strand i slutningen af 2017.

Tilslutningsbidraget er i dag 35.780 kr. inkl. moms, det reguleres hvert år og kan stige med ca. 500 kr. om året. Og der er et afledningsbidrag på 53 kr. pr. m3.

Der skal bruges en autoriseret kloakmester når kloakken skal tilsluttes og samme kloakmester kan vurdere om de gamle sivedræn og samletanke kan blive liggende eller skal fjernes, hvilket jo alt sammen er for grundejers regning.

Apropos regning, så er der jo et kontingent til foreningen der skal betales, det glædelige er at 80% betaler til tiden, i år har jeg måtte kontakte 19 grundejere for at minde om betalingen, enkelte har fået 2 opkald og der er nu brev på vej. De fleste opkald er en hyggelig snak og beløbet kommer efter få dage, en enkelt har hidset mig op da han ikke gad have at jeg ringede hele tiden-

2 gange sidste år og 2 gange i år.

Jeg mener ikke det er min fejl at jeg skal ringe til samme personer hvert år og flere gange til enkelte af dem.

Der er helt klart opgaver der er sjovere.

Økonomi.

Vi har en forening med en fornuftig økonomi og får lagt lidt penge til side hvert år så vi nu har en formue på ca. 200.000 kr. ud over de årlige driftsudgifter. Ved seneste generalforsamling og et tilsendt forslag i år bliver det foreslået at kontingentet sættes op med 200 kr. årligt som øremærkes til vejene.

Forslaget er dog trukket tilbage på grund af for sen indsendelse til bestyrelsen, vi kan dog stadig debattere kontingentet under punkt 4.

Vi skal forvente lidt øgede udgifter til vej vedligeholdelse efter kloakeringen, men skal også holde entreprenørerne op på at området skal afleveres i samme stand som inden kloakeringen.

Forrentningen af foreningens penge er ikke eksisterende hvilket også blev vendt sidste år, der har været arbejdet på at få en bedre konto og forskellige forhold har trukket det i langdrag så vi her den 28. april har fået et svar fra Danske Bank som beskriver at vi ikke kan oprette en ny konto og faktisk kan få problemer med den konto vi har nu-

Derfor har bestyrelsen et forslag til vedtægtsændring som kommer senere på dagsordnen.

Noget andet alvorligt er at der til revision af regnskabet blev indkaldt en revisor der ikke var valgt af generalforsamlingen, Tommy Petersen som var revisor sidste år blev indkaldt hvor det var Jan Nielsen der skulle have revideret sammen med Lars Jespersen, jeg besluttede at gennemfører revisionen med Tommy og Lars, da min kalender har været pænt fyldt her i foråret. Jeg har efterfølgende haft kontakt med Jan og fortalt om fejlen, han ville selvfølgelig gerne have revideret men godtog min beslutning. Steen og jeg har kigget hinanden dybt i øjnene og aftalt at det ikke sker igen og at regnskabet fremover vil følge vedtægternes deadline så det kan sendes ud sammen med indkaldelse til generalforsamling.

Jeg håber at generalforsamlingen kan se gennem fingrene med denne smutter, jeg har selv fuld tillid til regnskab og revision.

 Vedtægter & husorden

Som jeg startede beretningen med, så vil jeg jo gerne at vi alle er glade for at opholde os i Strandvænget, jeg har fået enkelte bemærkninger om græsslåningsmaskiner der larmer når vi gerne vil nyde eftermiddagskaffen på terrassen, der er fuld forståelse for at græsset skal slås, men vi har en husorden som

bør overholdes, selvfølgelig kan det være en udfordring, men kig på vejret og uret, er der fuld sol og i nærheden af de kendte hyggetimer, så lad plæneklipperen stå, er det der i mod overskyet, så er der ikke lige så mange der bliver generet, sørg for at diverse maskiner starter og kører fornuftigt, der er ikke noget være end en maskine der hoster og hakker og skal startes hele tiden. 

Foreningens vedtægter og Husorden vil blive fordelt sammen med referatet fra generalforsamlingen.

Slutteligt vil jeg sige tak til bestyrelsen og de 2 vejmænd for et godt samarbejde i årets løb, ros til de beboere der reagere når der sker noget usædvanligt eller mistænkeligt i området, nabo overvågning er noget af det bedste tyverisikring der findes. 

Holger Dock og Peter Green kommenterede og spurgte til foreningens anbringelse af formue.

Peter Dall kommenterede kystsikring og mente det var pumpelaget der skulle inddrages i det.

3.Fremlæggelse af revideret regnskab & fremlæggelse af budget

Steen Thidemann fremlagde regnskabet, året 2013 gav et overskud på 14.443,85 hvilket er ca. 12.000 mere end budget, hvilket til dels skyldtes at dræn ikke er blevet skyllet hvilket så sker i år.

Bestyrelsen havde besluttet at lukke Vej-, dræn- og kloakfond, da vi i flere år ikke har adskilt foreningens formue og derfor ikke se noget formål med denne fond.

Jørgen Lærke kommenterede Vej-, dræn- og kloakfond og mente ikke bestyrelsen bare kunne lukke den, da det er en generalforsamlings beslutning, der var lidt debat om dette emne og bestyrelsen vil finde en løsning.

Regnskab og budget blev godkendt.

4.Forslag fra bestyrelsen

A. Bestyrelsen foreslog uændret kontingent-

Holger Dock og Peter Green foreslog en kontingentforhøjelse fra 800 kr. til 1.000 kr. på grund af den kommende kloakering og det at ingen opsparing vil gøre vores formue mindre på grund af inflation.

Bestyrelsens forslag blev vedtaget.

B. Honorarer for 2014

Bestyrelsen havde forslag til stigning af de vedtagne honorarer, forslaget blev vedtaget.

C.Ændring af §12

På grund af foreningens nuværende vedtægter kan vi ikke ændre på vores bank konto og der er risiko for at vi ikke kan forsætte med den nuværende. Det skyldtes § 10 & § 12

§10

Bestyrelsen repræsentere foreningen udadtil i enhver henseende, såvel overfor offentlige myndigheder som overfor private. Bestyrelsen råder over foreningens midler i overensstemmelse med vedtægterne og de på generalforsamlingen trufne beslutninger.

Foreningen tegnes i alle anliggender af formanden i forbindelse med et af bestyrelsens medlemmer.

§12

Kassereren modtager foreningens indtægter og udbetaler alle af formanden eller næstformanden, eller fungerende formand, anerkendte udgifter.

Anerkendelsen skal foreligge skriftligt. Han fører en af bestyrelsen autoriseret kassebog samt medlemsprotokol.

Kassereren underskriver alle kvitteringer, og kassebeholdningen skal indsættes på girokonto eller på konto i bank eller sparekasse, og kontoen skal være klausuleret således, at der kun kan disponeres af kassereren i forbindelse med formanden eller næstformanden, eller af 3 bestyrelsesmedlemmer i forening.

Den kontante kassebeholdning må normalt ikke overstige kr. 2.000,00.

§12 foreslås ændret til:

Kassereren modtager foreningens indtægter og udbetaler alle af formanden eller næstformanden, eller fungerende formand, anerkendte udgifter.

Han fører en af bestyrelsen autoriseret kassebog samt medlemsprotokol.

Kassebeholdningen skal indsættes på konto i bank eller sparekasse.

Kasserer og formand skal kunne disponerer over foreningens konti.

Den kontante kassebeholdning skal holdes på et absolut minimum.

På grund af for få deltagere til generalforsamlingen kunne forslaget ikke vedtages, de tilstedeværende tilkendegav at bestyrelsen skulle gå videre med forslaget og indkalde til en ekstraordinær generalforsamling.

5.Forslag fra medlemmer

Der var indsendt 2 forslag som dog var modtaget for sent, de blev dog vendt under de respektive punkter, Kontingent og foreningens anbringelse af formue.

6.Valg af kasserer

Steen Thidemann blev genvalgt

7.Valg af bestyrelsesmedlemmer

Gunnar Olsen & Knud-Erik Skov blev genvalgt

8.Valg af bestyrelsessupleant

Tommy Petersen blev genvalgt

9.Valg af revisor

Peter Green blev valgt

Da Peter Green var revisorsuppleant skulle der vælges en ny for 1 år.

Valg af revisorsuppleant for 1 år

Holger Dock blev valgt

10.Valg af revisorsuppleant

Jørgen lærke blev genvalgt

11.Eventuelt

Søren Grønkjær foreslog at vejene blev video filmet inden kloakeringen gik i gang, til dokumentation af vejenes standard.

Der blev nedsat et kloakudvalg bestående af Gunnar Olsen, Poul Petersen, Peter Dall og Jørgen Lærke.