generalforsamling 2020

Grundejerforeningen Strandvænget Stillingestrand.

Referat generalforsamling søndag 6. september 2020.

På grund af GDPR er der kun brugt fornavn og første bogstav i efternavn sammen med vejnavn.

 

 1. Formanden bød velkommen og orienterede kort om dirigentens rolle og muligheder.

Tommy Petersen blev foreslået til dirigent og valgt ved akklamation, hvorefter han gennemgik dagsordenen.

 

 • Dagsorden ifølge vedtægter:
 • Valg af dirigent.
 • Formandens beretning.
 • Forelæggelse af det reviderede regnskab.
 • Forslag fra bestyrelsen, herunder fastsættelse af kontingent, budget og honorarer.
 • Forslag fra medlemmerne.
 • Valg af kasserer.
 • 7 valg af bestyrelsesmedlemmer.
 • Valg af bestyrelsessuppleant.
 • Valg af revisor og revisorsuppleant.

 

 1. Formanden aflagde beretning, den er vedlagt efter referatet.

Der var flere der havde kommentarer efter beretningen.

 • Jan N. Skovspurvevej kom med opfordring til mere information om vores område, evt. Ved at søge fonde om hjælp til skilte med dyrelivet i området ved vores fællesarealer både på land og ved strand.
  • Syntes arbejdsdagen var en succes og mener absolut den skal fortsætte evt. med at luge ukrudt på stierne ligesom han havde en mening om valg af aktør til græsslåning og syntes bestyrelsen gjorde det godt.
 • Søren H. Blishønevej kommenterede på hjertestarter og mente det kunne gøres billigere end eksemplet på Hejrevej evt. få SK-Forsyning til at være sponsor på strømmen.
 • Kim H. Gråspurvevej syntes ikke om hvis stierne fik lov at vokse til.
 • Peter D. Gråspurvevej foreslog at græsaktøren kunne harvestierne for evt. ekstrabetaling.
 • Knud-Erik S. K. Blishønevej kommenterede også lugning på arbejdsdag og harvning ved græsslåning.
 • Leif H. N. Bogfinkevej syntes godt om bord/bænkesætte ved stranden men syntes dog udnyttelsesgraden var for lille da der ofte kun sad 2 personer og foreslog derfor at sættet blev delt og flyttet lidt fra hinanden.

 

 1. Det reviderede regnskab blev fremlagt og godkendt.

 

 1. Bestyrelsen foreslog uændret kontingent og det fremlagte budget og honorarbilag blev                     godkendt.

 

 1. Der var ingen forslag fra medlemmerne.

 

 1. Peter Green Lauridsen blev genvalgt ved akklamation.
 2. Gunner O. & Knud-Erik S. K. blev genvalgt til bestyrelsen ved akklamation.

 

 1. Tommy P. blev genvalgt ved akklamation til bestyrelsessuppleant

     Søren Hansen blev valgt som suppleant.

 

 1. Peter D. blev genvalgt som revisor ved akklamation.

     Jørgen L. ikke ønskede genvalg som revisor suppleant, Niels K. Bogfinkevej blev valgt ved                   akklamation.

 

 1. Eventuelt:
 • Jan N. Skovspurvevej ønskede at områdets historie blev nedskrevet og delt på vores hjemmeside, Peter D. har lovet at hjælpe men kom med en opfordring til alle medlemmer som kan fortælle lidt historie fra området er meget velkommen til at komme med indlæg.
 • Kim H. Gråspurvevej spurgte om nogen havde erfaring med flagermus der var flyttet ind på loftet, der var ingen i forsamlingen der kunne bidrage.
 • Lone B. Blishønevej ville meget gerne bibeholde stierne.
 • Peter D. Gråspurvevej takkede bestyrelsen for det arbejde og engagement der blev lagt.
 • Jonas M. Blishønevej spurgte om der var kendskab til hastighedssænkende foranstaltninger på Kongsmarksvej, da han mener at der bliver kørt stærkt der.

 

 

Efter generalforsamlingen konstituerede bestyrelsen sig med Knud-Erik som næstformand og Gunner som sekretær.

 

 

 

 

 

Beretning

Årets beretning bliver lidt længere end de sidste år, da her jo sker en del i vores ellers stille område.

 

Vores dræn blev spulet i vinter, der er en parcel hvor vi muligvis kommer til at renovere drænet da der 2 gange i træk har været stoppet af rødder og grene, husk når I bygger eller graver nye træer ned at passe på vores dræn da de er vitale for hele området. Hvis det beviseligt er grundejeren der har gravet gennem drænet, er det grundejeren der skal betale for renovering.

Vedrørende byggeri, så står der i deklarationen der blev udfærdiget i forbindelse med udstykningen. 

Bebyggelsen skal godkendes af eksisterende grundejerforening.

Deklarationen er fra 1972 og love og regler er ændret Flere gange siden, det er de færreste der husker at spørge foreningen.

Teknisk afdeling skal sørge for vi bliver spurgt inden de giver byggetilladelse, men da en del bygninger ikke kræver tilladelse men bare skal registreres, så er det noget af en udfordring.

Det er ikke fordi jeg vil stoppe noget byggeri, men det ville være rart at kunne fortælle om der er dræn inden I går i gang.

Ansøgning om byggetilladelser er så et helt anden udfordring.

Jeg ansøgte i januar om tilladelse til at bygge en carport, der var lidt skriveri frem og tilbage fordi jeg ville have dispensation for byggelinjer, efter 5 måneder rykkede jeg for svar og fik beskeden at jeg ikke havde nogen sagsbehandler, jeg udtrykte at jeg ikke var tilfreds med deres behandling hvilket hurtigt gav mig en sagsbehandler som spurgte til de samme ting som jeg havde svaret på i vinter, jeg svarede det samme igen og fik afslag dagen efter.

Årsagen var at jeg havde 3 bygninger der ikke var registreret som skulle fjernes straks, den carport jeg ville bygge var for tæt på skel og bygningen skulle reduceres fra 4 til 3 meter i højden.

En tur ned af Bogfinkevej gav mig 2 adresser hvor byggeriet var tættere på skel og bygningerne var mindst lige så høje, så jeg skrev en klage til Teknisk forvaltning og klageinstansen i Slagelse kommune.

Dagen efter blev jeg ringet op og forklaret at det ikke var et afslag men et forhandlingsoplæg, jeg spurgte til overskriften "Afslag" og blev forklaret at det nok var en fejl.

Det endte med at de 3 bygninger skal lovliggøres inden for et år fra byggetilladelsen, jeg reducerede højden med 35 cm. Og fik byggetilladelse sidst i juli.

I skal ikke tro på alt hvad de skriver, giv dem lidt modstand hvis I ikke er tilfredse med deres afgørelse.

 

Der kommer Bredbånd til området og der er 44 fra vores forening der er tilmeldt, det er lige under halvdelen af foreningen der er 44 tilmeldte fra vores forening hvilet er lidt under halvdelen, jeg har spurgt til forventet ankomst hvilket de dog ikke er i stand til at give noget svar på, de er startet i Kelstrup og arbejder frem mod Stillinge strand, jeg er spændt på om de når os inden sommerferien, jeg tror ikke det bliver i år og kan frygte lidt at det ikke er installeret inden næste sommer.

Det ser ikke ud til at vi bliver bundet til FIBIA ud over det første ½ år da de er ved at give andre udbydere adgang til deres fibernet, hvorved det for mit vedkommende nok bliver STOFA som jeg har på hjemmeadressen der også skal være leverandør her.

Jeg er sikker på at vi er mange der er spændt på hvordan vores område ser ud når de er færdige, det er jo ikke så længe siden vi fik gravet kloak ned og havde lidt udfordringer i forbindelse med det.

I øvrigt er 5G mobilbredbånd også på vej og vil for mange nok kunne dække behovet til streaming af TV og film som flere har haft udfordringer med nuværende mobilbredbånd. 5G er ca. 20 gange hurtige end 4G men der går nok 5-6 år inden vi er helt dækket.

 

Der har været en henvendelse via Slagelse kommune da en borger havde spurgt om det var muligt at få en skraldespand på stranden ved vores bænk!

Jeg spurgte sagsbehandleren om det ikke var noget kommunen ville sørge for, hvilket de absolut ikke ville, det ville være for dyrt og besværligt for dem.

Jeg mener jo at det var vores svar der blev brugt der, hvis det er for dyrt for skatteborgerne i Slagelse, hvordan skulle vores forening så kunne løfte opgaven?

 

Vi har skiftet aktør på græsslåning efter at have indhentet tilbud fra Hannes Rengøring som har slået det de sidste år og fra tilbud Jens-Aages have og parkservice, tilbuddene var på henholdsvis 41-og 55.000 kr. Peter Green kom med et tilbud på 30.000 som vi valgte at tage efter bestyrelse og revisorer var hørt.

10.000 kr. ud af et budget på ca. 100.000 gør for mig en forskel, uden denne reduktion i udgifterne skulle vi have bedt om en kontingentforhøjelse på ca. 100 kr. årligt.

Der har så efterfølgende været kritiske spørgsmål til fremgangsmåden, en grundejer spurgte:

 1. april

Ang. græsslåning, hvorfor har man valgt at skifte ud og hvilket firma har Peter fra bestyrelsen, som har med græsslåning at gøre?

Jeg svarede at prisen var årsagen til vi havde skiftet, at Peter har CVR nummer og at jeg ikke blandede mig i hvad beskæftigelse hverken bestyrelse eller græsaktører havde.

 1. maj

Jeg svarede at det der var vigtigt for bestyrelsen, var at aktøren havde CVR nummer og kunne løse opgaven til en konkurrencerigtig pris.

Så kom næste mail.

du må undskylde, at jeg kommer tilbage til temaet græsslåning, men jeg mangler svar på nogle ting.

Jeg ville gerne vide følgende:

 • hvorfor valgte bestyrelsen at skifte aktør? Så vidt jeg ved, var man meget tilfreds med den aktive aktør.  
 • kan et medlem af bestyrelsen (og samtidig kasserer) afgive tilbud på et arbejde, som er i foreningens interesse. Jeg kan ikke finde noget om dette i Grundejerforeningens statuter.
 • har der været en officiel udskrivning eller har man bare indhentet tilbudene?
 • hvordan er de tre tilbud blevet behandlet / åbnet, med alle bestyrelsesmedlemmerne tilstede inklusive Peter?

Dette er ikke nogen beskyldning, men jeg er ikke den eneste, som synes, at det kan se ud som en interessekonflikt 

Jeg håber selvfølgelig, at bestyrelsen kan klarlægge/retfærdiggøre dette, så jeg og andre medlemmer ikke behøver at efterforske videre.  

Den store prisforskel har vel også noget med kvalitet at gøre og indholdet af tilbudet.  

Jeg er af den mening at bestyrelsen skal finde og bruge de bedste og billigste tilbud, det er  bestyrelsens opgave at holde aktøren fast på opgaven og resultat uanset om det er den ene eller anden aktør, for mig er der ingen forskel på om aktøren hedder John eller Peter når udførelsen af opgaven skal kommenteres, indtil videre har jeg kun ros til Peter for udførelsen, hvilket jeg også havde og gav til Hannes rengøring.

I §5 punkt 3 står følgende

Medlemmerne har pligt til at bekæmpe frøspredende ukrudt, samt at vedligeholde rabatterne ud for deres parcel. Ansvaret påhviler enhver grundejer, selv om denne privat har engageret en anden til at foretage vedligeholdelsen.

Dette gælder også skel langs fællesarealer hvor grundejerne skal slå langs eget skel, det sker ikke i alle tilfælde og jeg vil hermed opfordre til at I får det gjort således at uanset hvem der er aktør på græsslåning, så skal de ikke ind og slå græs under udhængende grene.

 

Sidste år talte vi om at undgå sprøjtemidler i vores område, der er ikke blevet sprøjtet på fællesarealerne siden og vil ikke blive det fremover, det betyder nok at vores grusstier stille og roligt vil vokse til med græs.

Vi har kigget lidt på anlæg af en Blomstermark, men det er ikke helt så nemt som man skulle tro, først skal græsset slås ihjel evt. ved at lægge en sort plastik presenning ud over græsset i nogle måneder, der efter sås blomsterne som vokser op og skal slås og fjernes om efteråret, der skal holdes øje med at brændenælder og tidsler ikke får overtaget og kvæler alt andet.

Vi har modtaget et spørgsmål fra en grundejer om vi kunne lade noget af græsset stå urørt for at give bedre levemuligheder for insekter, men som jeg læste op før 

"Medlemmerne har pligt til at bekæmpe frøspredende ukrudt, osv.osv."

En blomstermark består af ukrudt i forskellig form så der skal vedtægtsændring og en del arbejde til før det kan lade sig gøre.

Vi kan selvfølgelig vælge et areal hvor vi slår græsset indtil 15. maj og så stoppe indtil 15. august men hvordan vi så får det slået 14. august kan så blive en udfordring, da der nok skal en kraftigere slåmaskine til.

 

Vi har udfordringer med muldvarpe i det store fællesareal og vi har haft besøg af en professionel for at slippe af med dem, det kostede 2.735 for et besøg, de kom så med et tilbud på abonnement som ville koste 9.375 kr. årligt samt at naboerne op til fællesarealet også kunne melde sig til for de kunne give garanti for behandlingen et abonnement til enkelte haver vil koste 2.495 kr. årligt eller 825 kr. pr. besøg, det fravalgte vi i bestyrelsen.

 

Arbejdsdagen i år blev flyttet nogle måneder men blev dog gennemført med stor succes, stien mellem Skovspurvevej og Gråspurvevej blev igen ryddet ligesom en del træer på fællesarealerne blev beskåret eller fældet og hybenroserne på strandengen blev slået, vi havde en god og hyggelig dag som sluttede med sandwich til frokost.

Der er sat et bord/bænkesæt op ved stranden ligesom der er sat bord/bænkesæt op på de 2 fællesarealer, de sidste 2 kan flyttes lidt rundt så det er muligt at slå græsset hvor i mod det på stranden er lænket fast så det ikke pludseligt er vandret væk, jeg kan se det bliver brugt flittigt og det kunne være der skulle sættes yderligere et sæt op længere inde på strandengen.

 

Der er nogen af jer grundejere der har bygget og opfrisket  blomsterkasser til rabatten med maling og en henstilling om at sænke farten, det har pyntet, jeg syntes stadig det er ærgerligt at det er nødvendigt at vi skal have sådanne skilte ligesom det kan være nødvendigt med de gule skilte med tekst om at her er legende børn, jeg selv har lige som flere andre beboere stoppet nogen af de bilister der ikke overholder vores hastighedsgrænser og det er desværre ikke kun bilister der kun kommer her en gang, det er også medlemmer af foreningen der mener de kan køre som de har lyst, jeg prøver gerne at forklare at vi har Rådyr med lam, vi har egern og hare ligesom vi har levende børn vi gerne vil have at de overlever alle sammen. Den tid I spare kan være fatal.

Tag det nu roligt og nyd det skønne område vi er en del af, I kan ikke spare 1 minut ved at sætte farten op på vores veje men I kan få mange sure blikke og strittende fingre.

 

I den omdelte Husorden står også noget om hunde i snor hvilket det heller ikke er alle der overholder, mine argumenter er de samme som ved for hurtig kørsel ligesom der er mennesker der er bange for hunde uanset størrelse og det er ikke rimeligt at de skal føle sig usikre fordi hundeejere ikke har snor på deres hund.

Poser med hunde høm høm er også et konstant diskussionsemne, nogen smider poserne i hække eller hvor det lige passer, det er noget svineri og de bør tages med hjem.

Det er lang fra alle grundejere der bryder sig om at have andres hundeposer i skraldespanden, så endnu en god grund til at tage dem med hjem.

 

Brug af rabatten til parkering falder også nogen for brystet, så hvis I venter gæster og derved mange biler, så adviser lige naboerne om besøget og fortæl gæsterne at naboerne skal have god plads til at komme ud af deres indkørsel, vi er jo ikke alle lige gode bilister som kan vende bilen på en 5 øre.

 

Bestyrelsen har talt om hjertestarter i området, jeg har derfor spurgt på Hejrevej hvad de har investeret i en sådan, de har betalt i nærheden af 40.000 kr. For installation og bimåler samt hjertestarter med varmeskab, noget af en udgift men en tryghedsskabende installation.

 

Afslutningsvis så har jeg jo meldt min afgang som formand til næste år, jeg har været formand siden 2011, det har været spændende 9 år, men jeg mener der bør komme nye kræfter og inspiration til, da Børge jo også stopper til næste år mener jeg det vil være godt for foreningen at der bliver valgt et par suppleanter ekstra i år, for at sikre kontinuiteten i bestyrelsen, det er i dag I skal sige til hvis der er en formand i maven eller lysten til at prøve at være en del af bestyrelsen.