Generalforsamling 2019

Grundejerforeningen Strandvænget

Stillingestrand 4200

Generalforsamling søndag den 26-05-2019 kl. 10:00

 

Formanden bød velkommen og orienterede om reglerne for valg af dirigent.

 

1.Valg af dirigent.

Tommy Petersen blev foreslået og valgt som dirigent.

Som stemmetællere blev valgt Jan og Leif.

 

2.Formandens beretning.

Formanden aflagde beretning (er indsat efter referatet)

Efter beretningen var der debat og spørgsmål:

Hastigheden på vejene og hastigheds regulerende foranstaltninger blev debatteret livligt, forslagene spændte vidt fra at stoppe al vedligeholdelse af vejene til dyreriste eller asfaltering.

Ønske om gentagelse af arbejdsdag og bord- bænkesæt ved stranden.

 

3.Forelæggelse af det reviderede regnskab og budget.

Peter Green Lauridsen fremlagde regnskab, budget & bilag for honorarer og gebyrer der efterfølgende blev godkendt.

 

4.Forslag fra bestyrelsen, herunder fastsættelse af kontingent for det kommende år og honorarer, gebyrer og udgiftsgodtgørelser.

Bestyrelsen havde foreslået at nedlægge vej-og drænfonden hvilket blev vedtaget, ligesom Kontingent, honorarer, gebyrer og udgiftsgodtgørelser blev vedtaget.

 

5.Forslag fra medlemmerne.

Bestyrelsen havde ikke modtaget nogen forslag.

 

6.Valg af formand henholdsvis kasserer.

Formand Jan Andersen var på valg, der var ikke andre forslag og Jan blev genvalgt.

 

7.Valg af 1 henholdsvis 2 bestyrelsesmedlemmer.

På valg var Poul Pedersen, der var ikke andre forslag og Poul blev genvalgt.

 

8.Valg af bestyrelsessuppleant.

På valg var Børge Jørgensen, der var ikke andre forslag og Børge blev genvalgt.

 

9.Valg af revisor og revisorsuppleant.

På valg var Jan Nielsen der var ikke andre forslag og Jan blev genvalgt.

 

På valg som revisorsuppleant var Kirsten Holten, der var ikke andre forslag og Kirsten blev genvalgt.

 

10.Eventuelt.

 

 

Formandens beretning

Når jeg går rundt i vores forening, er det som regel med smil på læben, for vi har et dejligt område, de enkelte grundejere passer deres område pænt, med nogle enkelte undtagelser, vi kan kun håbe på at de undtagelser snart vil sælge, så der kan komme nye ejere, det har jeg set ofte hjælper.

jeg har et par gange når vi bliver kontaktet af en ejendomshandler, kommenteret at hækken skulle klippes eller andet som ikke var overholdt ifølge vedtægterne. Det har hjulpet inden til salg skiltet kom op.

 

Sidste år blev vi opfordret til at indkalde til fælles arbejdsdag for at få vedligeholdt vores område på en hyggelig og billig måde, helt ærligt troede jeg ikke på det, jeg blev glædeligt overrasket over alle de tilmeldinger der kom og hilsner fra nogen af dem der ikke kunne deltage, vi fik beskåret hybenroserne på strandområdet, vi fik fordelt perlesten på stien mellem Gråspurvevej og Skovspurvevej, nedlagt petanquebanen og beskåret træerne på samme fælles areal.

Forslaget kom på baggrund af sidste års beretning, hvor jeg fortalte om bestyrelsens arbejde, jeg vil sige at sådan en arbejdsdag også kræver kræfter, men jeg yder med glæde den indsats for at få lov til at være sammen med de glade og entusiastiske mennesker igen til næste år.

Der kom forslag om bedre bord bænk sæt på fællesarealerne og ved stranden, de skal fæstnes så de ikke forsvinder, hybenroserne er nok vokset lidt igen, så vi skal nok finde opgaver at gå i gang med om ikke andet så kan vi slå muldvarpene i hovedet med en skovl.

Bestyrelsen har igen i år besluttet at bruge penge på forskønnelse af området, der har været en professionel entreprenør inde og fælde et træ, skære nogle grene og stubfræse på det store fælles areal.

 

Hastigheden på vore veje er stadig et problem, der har været flere henvendelser om hastighedssænkende foranstaltninger,

En enkelt husejer på Blishønevej har vi været efter, vi troede på et tidspunkt at Slagelse Hjemmepleje, havde lejet sig ind for at give medarbejderne mulighed for frokostpause og toiletbesøg.

Det viste sig at det var en ansat i hjemmeplejen, der lånte huset ud til kollegaerne.

Slutningen blev at husejeren blev informeret om at Slagelse hjemmepleje ville blive kontaktet, hvis ikke hastigheden blev sænket.

Jeg har kigget lidt på mulighederne og lovgivningen i forhold til chikaner.

Lovgivningsmæssigt skal vi i foreningen blive enige om hvad vi vil, beskrive det detaljeret, beslutte det på en generalforsamling og sende en ansøgning til kommunen.

Mulighederne er mange, der kan laves vejbump af plast eller gummi som vi kender fra rundkørslerne, indsnævring ved hjælpe af heller skruet fast i store fliser med priser fra 5.000 kr. Pr. stk. og opefter.

Jeg vil gerne have tilkendegivelser efter beretningen på hvilke ønsker I har til hastighedsregulering.

 

Jeg blev formand i 2011 så dette er min 8. beretning, jeg blev valgt trods jeg havde sagt nej tak, men der ikke var andre der ville, hvis der er nogen der sidder med en formand i maven, har I muligheden i dag da der er valg af formand senere på dagsordenen.

Når jeg kigger rundt på den øvrige bestyrelse, kan jeg se at der kun har været en udskiftning i de 8 år, det er vores kasserer.

Peter der blev valgt ind i 2016 og har foretaget nogen af de ændringer der længe havde været efterspurgt som dobbelt godkendelse inden betaling og mulighed for betaling via PBS samt overholdelse af de tidsfrister der er ifølge vedtægterne.

Han er bankuddannet og regnskabsnørd, hvilket jeg mener positivt.

for mit eget vedkommende skal jeg bare vide om der er plus eller minus på kontoen, så vi har nogle samtaler om hvor enkelt regnskabet kan og skal være

En ting er dog aldrig til debat og det er nøjagtigheden og troværdigheden af regnskabet.

De øvrige bestyrelsesmedlemmer er gamle kendinge hvor Poul og Gunner i samarbejde med suppleant Børge holder øje med og vedligeholder området.

Knud Erik som ikke er her i dag på grund af EU-valget, Poul og jeg selv har 10-års jubilæum i bestyrelsen, Knud Erik og jeg blev valgt ind som suppleanter bl.a. fordi Børge ikke ville genvælges, han kunne dog ikke undværes og kom så tilbage som suppleant igen i 2011.

Tommy som er bestyrelsessuppleant, kommer med viden om afvanding af området, da han er formand i pumpelaget. Og i øvrigt en god dirigent.

 

Vi har siden sidst sagt tak til vejmand Svend for hans store arbejdsindsats, men hans bevægelighed er blevet meget begrænset og han kunne ikke mere løse opgaverne.

Hermed en stor tak for hjælp og samarbejde i bestyrelsen.