Generalforsamling 2018

Grundejerforeningen Strandvænget

Stillingestrand 4200

Generalforsamling søndag den 27-05-2018 kl. 10:00


Formanden bød velkommen og orienterede om reglerne for valg af dirigent.


1.Valg af dirigent.

Tommy Petersen blev foreslået og valgt som dirigent.

Som stemmetællere blev valgt Peter Dall og Jan Nielsen.


2.Formandens beretning.

Formanden aflagde beretning (er indsat efter referatet)

Efter beretningen var der lidt debat og spørgsmål:

Det blev tilkendegivet at Petanquebanen fjernes.

Peter Dall forklarede lidt om vore dræn og tilbød sin hjælp til at opdatere drænkortet.


3.Forelæggelse af det reviderede regnskab og budget.

Peter Green Lauridsen fremlagde regnskab og budget der efterfølgende blev godkendt.


4.Forslag fra bestyrelsen, herunder fastsættelse af kontingent for det kommende år og honorarer, gebyrer og udgiftsgodtgørelser.

Vedtægterne var foreslået en del redaktionelle ændringer som blev vedtaget, ligesom Kontingent, honorarer, gebyrer og udgiftsgodtgørelser blev vedtaget.


5.Forslag fra medlemmerne.

Bestyrelsen havde ikke modtaget nogen forslag.


6.Valg af formand henholdsvis kasserer.

Kasserer Peter Green Lauridsen var på valg, der var ikke andre forslag og Peter blev genvalgt.


7.Valg af 1 henholdsvis 2 bestyrelsesmedlemmer.

På valg var Gunner Olsen og Knud-Erik Skou Knudsen, der var ikke andre forslag og begge blev genvalgt.


8.Valg af bestyrelsessuppleant.

På valg var Tommy Petersen, der var ikke andre forslag og Tommy blev genvalgt.


9.Valg af revisor og revisorsuppleant.

På valg var Steen Thidemann som ikke ønskede genvalg, Peter Dall blev foreslået og valgt.

På valg som revisorsuppleant var Jørgen Lærke, der var ikke andre forslag og Jørgen blev valgt.

Da Holger Dock ikke længere er medlem af foreningen, skulle der vælges en revisorsuppleant for et år, Kirsten Holten blev foreslået og valgt.


10.Eventuelt.

Dræn blev endnu engang vendt omkring placering og hyppighed af spuling.

Peter Dall foreslog at der blev indkaldt til en arbejdsdag på fællesarealet, da hybenroserne breder sig over arealet og bør fjernes.

Jan Nielsen foreslog at strandens grundejerforeninger samlede sig om et fælles pres på kommunen, for at få renoveret strandens asfaltveje.

Henrik Nielsen spurgte til ansvar og ekstra dræn for at forberede evt. Stormflod og oversvømmelse. Spørgsmålet bør stilles til pumpelaget.

Beretning

Så er vi nået til Den årlige tale fra formanden, hvor jeg skal huske jer på at I skal køre pænt, overholde tidspunkterne for græsslåning og de andre begrænsninger der er beskrevet i vores husorden.

Men jeg vil hellere fortælle om arbejdet som formand og i bestyrelsen året igennem.

Det meste af tiden går det rigtig godt, fred og fordragelighed præger gudskelov vores forening,

Bestyrelsesarbejdet er dog ikke kun kaffeslabberas og klappen hinanden på skulderen.

Vi holder 4 bestyrelsesmøder årligt, dertil kommer så revision af regnskab og generalforsamling.

Hjemmesiden skal opdateres. Den har i år haft 1244 besøg


Sted                        Besøg             % Besøg

1.Danmark              442                   35,53 %

2.California             197                   15,84 %

3.Sverige                196                   15,76 %

 

 

Medlemskartotek skal ajourføres

Vejmand og græsmand skal kontaktes for at aftale om vi skal fortsætte arbejdet, samt opfølgning på det arbejde de udfører.

Der er hentet tilbud fra en anden aktør på slåning af fællesarealer, det var ikke billigere end det vi har nu og som vi er godt tilfredse med.

Græsslåning er den absolut dyreste post i vores regnskab, vi skal holde øje med at det ikke bliver for dyrt, men så absolut også passe på det ikke bliver for billigt.

Ejendomsmæglerne skal have oplysninger når en grund sættes til salg.

Nye medlemmer skal have en velkomsthilsen og nogle gange lidt hjælp omkring skel og vejafgrænsning.

Nogen medlemmer spørger til hvordan man skal gøre hvis der skal bygges nyt eller bygges til, en carport eller et udhus.

Enkelte skal opfordres til at få slået græsset eller få klippet hækken og andre skal bare have en snak om løst og fast.

Medlemmer af bestyrelsen beskærer grene på fællesarealerne og kører det væk, vore 2 vejmænd Børge og Svend lukker hullerne i vejene hele året rundt.

I vinter er der brugt en del tid på redigering af vedtægterne, som virkelig trænger til at komme op til vores århundrede, her er det Peter der har stået for det meste og vi andre er kommet med små input.

Det hele startede egentlig med at vi ville sende et medlem til inkasso, men fik det hele retur fra advokaten, da vores vedtægter ikke mulig gjorde inkassosager. Surt og træls,

det var et medlem der de år jeg har været i bestyrelsen, virkelig har trukket på vores tålmodighed når det handlede om betaling af kontingent.

Som I nok har set i mail og postkasse, så har der været en del opmærksomhed omkring denne generalforsamling og vedtægtsændringer og jeg forstår godt de personer som ikke gider bestyrelsesarbejde alene af den grund at mange medlemmer er fuldstændige ligeglade med det arbejde der bliver lagt.

Jeg kan kun tale for mig selv, jeg syntes at bestyrelsesarbejdet er sjovt og spændende, der er selvfølgelig tidspunkter hvor man mærker træthed og overveje at stoppe

Jeg er rigtig glad for I er kommet og glad for dem, som gjorde sig den ulejlighed at skrive en fuldmagt.

 

Vi har fået nye affaldsløsning og det bliver spændende at se hvordan det forløber, mad og restaffald bliver tømt hver anden mandag, den anden med pap og glas bliver tømt fredag hver fjerde uge, så der er ikke plads til Berlingeren og en flaske rødvin hver dag.

I kan tilmelde jer storskrald mandag hver 4. uge eller tømning af haveaffaldscontainer mandag hver 2. uge, så bare ind på Slagelse.dk og kig på det.

 

Der er kommet gang i sommerhussalget igen, vi har fået nogen nye medlemmer og velkommen til dem, flere af dem er her i dag, tag godt imod dem, det er alle søde og flinke mennesker.

 

Vi har en enkelt grund i foreningen der ikke er bygget på, der har været lidt kontakt med ejeren og dennes søn, så der er mulighed for at den er ved at komme til salg og forhåbentlig bliver bebygget og velplejet.

 

Vi havde en meget våd sommer sidste år, det satte vore dræn under pres, da der så i november blev slukket for en af de store drænpumper, så blev her virkelig vådt, vi fik renset dræn i forbindelse med kloakeringen og vi plejer at rense dræn hver 2. år, så det var en streg i regningen at vi allerede skulle bestille rensning igen i december.

Vi skal forberede os på øgede udgifter til rensning af dræn, med de forudsigelser der er omkring nedbør.