Generalforsamling 2017

Grundejerforeningen Strandvænget

Stillinge Strand 4200 Slagelse

Generalforsamling Søndag den 21-05-2017 kl. 10:00.


Antal medlemmer til mødet 31 og heraf 23 med stemmeret


1

Tommy Petersen blev valgt til dirigent, han kunne konstatere at generalforsamlingen er varslet til tiden.

Stemmetællere: Georg Blishønevej 36 og Sten nr.8.


2

Formandens beretning: Jan bød velkommen, og fortalte om forløbet med

Kloakeringen som Orbicon har afsluttet i vores område, da rørene blev skudt ned vejene, der har ikke været det store gravearbejde, efter tilslutning af skelbrønde, kun et par stykker på grund af tilstoppede rør.

Andre tilstoppede rør er de dræn som går fra Bogfinkevej over mod Gråspurvevej og Blishønevej, de skal evt. filmes indvendig, inden de bliver spulet igennem igen.

Der har været vejsyn, og vi har fået lagt et lag sten på vejene, nu drejer det sig om at få dem planeret ud så de er gode at køre på.

Øverst på Bogfinkevej ved landevejen, er der blevet fræset af rabatten så nu håber vi ikke der står vand der mere.

Nogle kommentarer til beretningen var hjemmesidens fortsættelse, selv om der ikke har været mange på besøg, det har kun taget ca. 3 sekunder de fleste gange.

Og der var stemning for at petanquebanen nedlægges, der er ingen der bruger den.

Beretningen blev godtaget af alle.


3

Kasserer: Peter Green fremlagde revideret regnskab for 2016. Der er

Kommet ekstraordinære indtægter på 35.000,00 kr. fra S.K. Forsyning, som skal bruges til belægningssten af vejene.

Da alle medlemmer har betalt kontingent, er der kun et medlem som har fået rykker, så han må af med en ekstraregning næste år.

Regnskabet blev godkendt af alle.


4

Forslag fra bestyrelsen: uændret kontingent.


5

Ingen forslag fra medlemmer.


6

Valg af formand: Jan Andersen blev genvalgt.


7

Bestyrelsesmedlem: Poul Petersen genvalgt.


8

Suppleant: Børge Jørgensen genvalgt.


9

Revisor: Jan Nielsen genvalgt.


10

Revisorsuppleant: Holger Dock genvalgt.


11

Eventuelt: Ejeren af Blishønevej spurte om der var planer om fibernet.

Bent fra nr. 35 syntes at Smartphones fungerede.

Georg fra nr. 36 er utilfreds med de tider Preben slår græs på.

Ref. Gunner Olsen


Rejf. Gunner Olsen   


Beretning

2016 har været et aktivt år for bestyrelse og suppleanter, der har været nok at se til.

Kloakeringen gik rimeligt uden de store gener, men efterfølgende begyndte arbejdet-

Jeg blev kontaktet af Orbicon som spurgte om vi gerne ville have samme perlesten på vore veje, hvilket jeg naturligvis svarede ja tak til.

De ville så have 45.000 kr. af os for det arbejde, jeg blev lamslået et øjeblik men begyndte så at grine, hvilket ellers ikke er høfligt overfor en person jeg ikke kender.

De ville sørge for at der kom perlesten på alle vore veje samtidig med de afsluttede renoveringen af vejene, derfor skulle vi betale en del af udgiften, jeg grinede ikke mere, men jeg tror han kunne høre mit store smil, da jeg sagde nej tak.

Et par dage efter ringede han igen, for at høre om vi kunne finde en aftale, de ville give os 35.000 kr. hvis vi selv lagde perlesten ud, efter de havde renoveret vejene, jeg sagde ja tak og vi aftalte at konfirmere aftalen ved det snarlige vejsyn-

Han dukkede dog ikke selv op til vejsyn, men havde sendt en anden, som efter vejsynet begyndte at regne på de mangler vi havde påpeget skulle færdiggøres, de udgifter skulle trækkes fra de 35.000.

Beskeden fra mig var at han måtte hjem og fortælle at der ikke var nogen aftale og vi måtte have et nyt vejsyn når vejene var bragt i orden.

Jeg kontaktede selv manden der havde gjort mig i godt humør og fortalte at der vist var en misforståelse mellem os og jeg forklarede hvordan jeg havde forstået det.

Der gik nogle dage og så blev det bekræftet at vi fik de 35.000 når vejene og rabatter var rettet op.

Selve betalingen trak dog noget ud og jeg rykkede for dem flere gange, men pengene er kommet ind på kontoen.

Det kostede 28.500 at få lagt perlesten ud, så dermed et lille overskud til foreningens drift.

Vi kommenterede på asfalten for enden af Bogfinkevej, de lovede at den ville blive renoveret i foråret, hvilket vi stadig venter på. Også her bliver der kæmpet en lille kamp, Orbicon vil kun renovere det de har haft gravet op, hvor jeg mener at de skal skifte hele stykket, jeg gætter på 40 m2 i alt.

Vi kommenterede rabatten på Kongsmarksvej og den store sø for enden af Bogfinkevej, repræsentanten for Slagelse kommune ville tage det med hjem og forsøge om han kunne få skraldet jord af rabatterne, hvilket jo er sket for nyligt og burde hjælpe på fordelingen af vandet.

Vi har fået betalt spuling  af dræn, da de havde været brugt til bortledning af vand og sand fra grundvandssænkning under kloakering.

Disse forhold har indvirket på årets udgifter til vedligehold af veje og dræn, som vil fremgå når regnskabet gennemgås.


I skal være opmærksomme på at arbejde med kloakering på egen grund er fradragsberettiget, dog kun arbejdslønnen.

Det skal tastes på SKAT's hjemmeside som håndværkerfradrag.


Jeg syntes vi har nogen flotte veje og fællesarealer, men det kræver også vedligeholdelse at få det til at se godt ud.


Stien mellem Gråspurvevej og Skovspurvevej, har været delvist spærret et næsten væltet piletræ samt nogen store træer, grundejerne med skel til stien blev kontaktet og bedt om at fører deres hegn tilbage så de fulgte skel, det viste sig at da skelpælene blev fundet frem, så stod træerne ude på stien på vores side af skel. Grundejeren med det væltede piletræ fik flere henvendelser uden det hjalp, den sidste henvendelse skrev vi at vi ifølge vedtægter ville bestille en entreprenør til at få det gjort og sende fakturaen til grundejeren, stadig intet svar og entreprenøren blev bestilt til at fælde de træer der stod på stien på en faktura og piletræet på en anden.

Vi budgetterede med 15.000 kr. hvilket vi kommer meget tæt på når vi er helt færdige med perlesten på stien.

Vi mente det var nødvendigt, træerne stod på selve stien og har stået der i mange år, så det er ikke et nyligt opstået problem.

Samme dag entreprenøren begyndte fældningen, blev piletræet skåret ned af grundejeren. Han smed dog grenene ind til naboen, så Børge og Gunner efterfølgende sørgede for de blev kørt væk med det øvrige fra stien.


Kommende projekter/udgifter

Det lille fællesareal, renovering eller fjernelse af petanque bane.

Vil banen blive brugt hvis den ser mere indbydende ud?

vedligeholdelse af mål og bænke på det store fællesareal.

Rodskæring i dræn samt spuling & kontrol efter tilslutninger.

Blomsterkasser / chikaner De var egentlig tænkt som chikane på vejen, men på grund af vedligeholdelse af vejene står de nu i rabatterne, de trænger til en opfriskning og nye blomster


Regnskab og konti.

Peter har fået oprette konti, så vi nu lever op til vores vedtægter, ved at vi har fået oprettet en konto, hvor 2 hver for sig skal godkende udgifter, det foregår med NemId,

Peter ligger fakturaerne til betaling og giver mig besked, så skal jeg godkende elektronisk, inden der bliver betalt. så muligheden for at løbe med foreningens penge, er kraftigt reduceret.

Som I forhåbentlig har opdaget, så har vi sendt betalingskort ud i år og der er mulighed for at tilmelde kontingentet til Betalingsservice, det koster foreningen lidt, men burde gøre det nemmere for de fleste af os, ikke mindst kasseren.

Vi var lidt sent ude med opkrævningen på grund af overgang til Betalingsservice og har derfor ikke været helt så barske med rykkerskrivelser og gebyrer som vi aftalte på generalforsamlingen sidste år.

Jeg har fulgt med på sidelinjen og har kunnet genkende nogen af de der skulle rykkes flere gange.

Til næste år virker det og vi vil følge vedtægterne og sende rykkergebyr som aftalt.


I forbindelse med kontingent opkrævning fik vi en Kommentar om at vi er strandens dyreste grundejerforening-

Som allerede berettet mener jeg vi har et flot og vedligeholdt område, jeg kender ikke kontingentet i andre foreninger, så jeg har ikke haft muligheden for at sammenligne, jeg mener vi har ageret som en ansvarlig bestyrelse bør og lægger budget ud fra faktiske udgifter og forhold i foreningen, vi kan sagtens gøre det billigere, ved at skærer ned på græsslåning på fællesarealerne, skrue ned for vedligehold af vejene, hvilket naturligvis også vil sænke hastigheden.

Det er jeres beslutning, jeg vil dog være modstander af det.


Sidste år blev der talt om Foreningens hjemmeside

Fra 1. - 18. maj i år her der været 220 besøg

den gennemsnitlige besøgstid er 3 sekunder

besøg mellem 1 & 10 minutter har der været 3-

Vi er meget populære i Ukraine.

Jeg kunne godt tænke mig at vi under eventuelt vender hjemmesiden, skal vi nøjes med at have en kontaktside, så man kan skrive en mail til bestyrelsen, skal der gøres mere ud af siden og hvad må det koste. Hjemmesiden og foreningsmail koster 600 kr. pr. år. Der ud over skal der bruges noget tid på opdatering.


Renovation

Slagelse kommune varsler med ændret renovations layout-

Vi skal have nye containere der er lidt større med flere rum-

Haveaffald må ikke komme i containeren, men vi kan så til gengæld tilmelde os en storskrald ordning hvor de så kommer og henter vores storskrald.

Jeg skal nok sende mere information når jeg ser det.


Slagelse kommune har også afsat et beløb til strandrensning, så udvalgte strande vil blive renset for tang og lignende efter behov, Stillinge strand er en af de udvalgte. Så det bliver forhåbentlig en fornøjelse at være her i år, med et velplejet sommerhusområde og en rydelig strand.


Til slut vil jeg sige tak til:

Vejmændene Svend & Børge som gør et stort arbejde, der som regel først opdages når det ikke bliver gjort.

Tak til bestyrelsen for det store engagement og arbejdsindsats, der er flere der har haft arbejdshandsker på i løbet af året.