Generalforsamling 2016

Grundejerforeningen Strandvænget

Stillinge Strand 4200 Slagelse

Referat fra generalforsamlingen 2016, afviklet i Bedstes hus på BildsØvej

Lørdag den 28. maj 2016 kl. 10.00


Formand Jan Andersen bød velkommen.


Som dirigent blev Peter Dall foreslået og valgt, Peter blev orienteret om at 13 medlemmer, Ikke havde fået indkaldelse til tiden,

for at generalforsamlingen skal være lovlig, skal der være accept fra alle 13.

Ove Skovspurvevej havde et problem med den manglende indkaldelse, både med hensyn til tiden ny dato m.m. Ove accepterede, og generalforsamlingen blev så godkendt.

Stemmetællere blev ikke brugt, der var i alt 35 deltagere, 27 med stemmeret og 2 fuldmagter.

Formandens beretning for perioden 30. maj 2015 til 28. maj 2016.

Det vigtigste er nu at få området i ordentlig stand efter Obicon, så veje, rabatter og arealer, der har været berørt af kloakfirmaet, kommer til at se ud som før, formanden kom også med gode råd om kloakmestre, som skal slutte kloakrørene til skelbrøndene, priserne varierer meget.

I det grønne område bliver græsset slået og stierne passet. Det store træ på Bogfinkevej, er blevet fældet, Leif og Peter som fjernede træet får hver 1000, kr. for det. Det bliver Top Danmark, som bliver vores nye forsikringsselskab, de kom med det tilbud på ansvarsforsikringer.

Regnskab: Steen Thidemann fremlagde regnskabet for 2015, som blev godkendt.

Budgettet for 2016 blev fremlagt.

Ove fik ordet, han klagede over hjemmesiden, som ikke bliver fornyet, den kan også bruges til orientering om f.eks. generalforsamling og andet.

Telefonpriser: til kontorhold og telefon,

Ove ville også høre om vedligeholdelse af Falkevej.

Peter Dall orienterede om problemerne angående Falkevej, vedligeholdelse af veje og dræn. Peter Dall kom med et forslag som privatmanden Peter Dall: Man kunne tage 17.500, kr.

fra fonden, det var der flere der protesterede imod, Peter Dall trak forslaget tilbage.

Peter Green Lauridsen orienterede om de forskellige muligheder, som Nykredit kunne tilbyde.

Sidste nyt er at midlerne fra Danske Bank er overført til Nykredit.

Det betyder at alle betalinger fremover indlægges i netbank af kassereren

Peter Green Lauridsen og godkendes af formanden Jan Andersen, det kan også være omvendt, men altid 2 underskrifter. Så budgettet blev godkendt.

Peter Dall spurgte, om der var flere der ville have ordet, det var ikke tilfældet.

Forslag fra bestyrelsen, Formanden fik ordet:

Kontingentforhøjelse fra de nuværende 800. kr. til 1000. kr. i 2017 det blev enstemmigt vedtaget.

Tvangsslåning uændret 1.600. kr. blev vedtaget.

Angående opkrævninger af rykkere, for dem som ikke betaler kontingent til tiden, skal betale en straf på 200. kr. blev vedtaget.

Indkomne forslag: Ingen

Da kasserer Steen Thidemann har valgt at stoppe, blev

Peter Green Lauridsen foreslået, og valgt som ny kasserer.

Bestyrelsesmedlemmer på valg: Knud Erik Skov og Gunner Olsen genvalgt.

Valg af revisor for 2 år: Steen Theidemann.

Valg af revisorsuppleant: Jørgen Lærke Blev genvalgt.

Evt: Bogfinkevej 33 vand i brønde, der er andre der har de samme problemer med højtstående vand, men det koster med dræn.

Fra Blishønevej 25 om møde angående vand på grundene (kystsikring).

Tommy Petersen Blishønevej 34 fortalte at alle grundejerne skal være enige om kystsikring.

Formanden slutter og beder alle, som har grund ned til grøften, som går fra bogfinkevej 13 og ned til volden, om at sørge for, at vandet kan løbe frit.

Til slut tak til Peter Dall for hans ledelse af generalforsamlingen, vi kunne så Ønske, han også kunne få ordet, eller vi måske skal have en professionel ordstyrer.


Generalforsamlingen sluttede kl. 11.15


Referent Gunner Olsen

 


Formandens beretning


Beretning 2015/2016


Sidste år var vi spændte på hvordan kloakeringen ville gå, det ved vi mere om nu-

Jeg syntes det har været positivt med en entreprenør der hele tiden sørge for orden på arbejdspladsen så generne har været beskedne, det bliver selvfølge rart når de er helt ude af området.

Der er blevet flyttet nogle elskabe og jeg tror også at enkelte brønde er flyttet undervejs, det er skønt for den enkelte grundejer der kan være med til beslutningen om hvor el-skab og brønd skal være, men den sure gamle gnier der er gemt i mig, skumler noget over at der bliver monteret elskabe som så efterfølgende bliver flyttet, det er jo os som forbrugere der kommer til at betale.Der har været talt om at grundejerforeningen kunne lave aftale med en Kloakmester for at få prisen ned, det er dog ikke muligt, da der skal laves tilbud på hver enkelt grund og jeg ikke kan love kloakmesteren at alle i foreningen er bundet til tilbuddet.

Jeg har indhentet 3 tilbud til min egen og min nabos grund, de svinger for mit vedkom-mende fra 8.050 kr. over 14.625 kr. til 18.250 kr.

I kan se tilbuddene i det udleverede.Vores fællesarealer har det godt og indbyder til at blive brugt til socialt samvær, så tag en øl eller sodavand i hånden og spil fodbold med naboen, det behøver jo ikke være Laudrup alt sammen, tag et glas vin med til petanque banen og se om ikke der kunne være andre til en hyggestund, fjernsyn kan vi jo altid se.

Kendskab giver venskab.


Bestyrelsen har besluttet at der skal tegnes en bestyrelsesansvar & erhvervsansvar for-sikring, det skyldes de moderne tider hvor vi alle sagsøger hinanden for alt, hvis nogen kravler op i træerne på fællesarealet og falder ned, kan vi blive anklaget for ikke at have risikosikret vore områder, det samme hvis nogen glider på de trapper der op til diget mod marken.

Hvis Svend eller Børge bliver kørt ned under deres arbejde med vedligeholdelse af om-råderne er vi arbejdsgivere og kan blive afkrævet erstatning.

Det store træ på fællesarealet blev fældet i vinter, hvis der skulle være sket et uheld der havde vi været erstatningsansvarlige.

Forsikringen koster lige knap 5.000 om året


Tusind tak til Peter og Leif for fældning af træet, det er et flot stykke arbejde der er ud-ført, flere af de nærmeste naboer og jeg selv kan sove lidt mere trygt når det stormer.


(Rødvin)


Jeg vil også rette en stor tak til resten af bestyrelsen og vejmændene, for det arbejde de har lagt i foreningen i år, der har været mere arbejde end vi er vant til på grund af kloa-keringen, men det er alt sammen taget i stiv arm uden nogen form for brok-

Mit eget engagement har ikke været helt hvor det burde være og der er derfor sket et par fejl under udsendelse af mail, det har jeg allerede beklage, men gør det gerne igen-

Jeg vil dog også opfordre jer medlemmer til at slå koldt vand i blodet inden I skælder mig ud, jeg er i forvejen hamrende irriteret over de fejl jeg har lavet, mit humør bliver absolut ikke bedre af spydige bemærkninger.

Opdager I en fejl vil jeg naturligvis gerne vide det, men på en sober måde.