Generalforsamling 2015

Generalforsamlingen lørdag den 30-05-15.

Grundejerforeningen Strandvænget


Formand: Jan Andersen. Kasserer: Steen Thidemann. Bestyrelse: Knud Erik Skou,

Poul Petersen, Gunner Olsen

1. Dirigent: Peter Dall. Stemmetællere: Hans og Søren. Der var 23 godkendte stemmer og 1 fuldmagt.

2.Formandens beretning: Der var et medlem som var lidt længe om at få betalt kontingent. Og grunden ved landevejen hvor der stadig bliver smidt affald ind og som stadig bliver slået ved tvang. Information til SK- forsyning. Om parkering i det grønne område næste år. Der er flere medlemmer som får flyttet deres brønde til indtag, men Orbicon mener at 4 medlemmer ikke kan få flyttet deres indtag.

Møde næste år i Stillingehallen om kloakering i vores område.

Spørgsmål: Om det er muligt at få lagt plader ud til parkering og nogle mente der er problemer med afstanden fra pumper til udløb.

Jørgen Bagge, har nogle ødelagte dræn på sin grund.

(Hoveddræn er Grundejerforeningens problem. Alle andre dræn på grundene er husejerens.)

3.Revideret regnskab: Kassereren fremlagde regnskabet. Pengene til vejenes vedligeholdelse, ville vi holde tilbage så der er flere til etablering af de nye veje der skal holdes ved lige senere. Ingen imod.(Godkendt).

4.Fastholdelse af kontingent og honorar: Samme kontingent næste år.

5.Ingen forslag fra medlemmerne.

6.Valg af formand: Genvalgt.

7.Valg af bestyrelsesmedlem: Poul Petersen genvalgt. 

8.Suppleant: Børge Jørgensen genvalgt.

9.Revisor: Jan Nielsen.

Suppleant: Holger Dock.

10. Eventuelt: Der var snak om træfældning ved stien, nede ved Lea og Poul og især de medlemmer som støder op til stien som ikke er meget for at få de træer væk som hænger ud over den.

Der blev også snakket om hastigheden på vejen, hvad vi ellers kan gøre ved det.

Og sprøjtning af kanter i hele området.

Om det næste kloakmøde og lånene (om pensionister om de kan få lån).

Afslutning kl.11,23.Ref. Gunner Olsen. Formandens beretning

Endnu et år er gået og vi har lagt generalforsamlingen så sent som muligt og på en lørdag, som blev foreslået sidste år for at undgå konfirmationerne-

Har det så hjulpet på deltager antallet eller er det kloakken der har givet øget interes-se.

Det er jo lidt underligt at jeg som formand brokker mig over manglende deltagelse overfor de medlemmer som har valgt at komme til mødet, når jeg nu er så glad for at se jer, men er trist over at så mange andre går glip af den hyggelige tid vi har sam-men.


Vi er medlemmer i en rolig og hyggelig grundejerforening hvor min største udfordring er at få kontingentet i hus, næsten alle har betalt til tiden i år, men der er desværre igen et par grundejere hvor jeg ikke behøver slå navn og telefon nr. op og som virke-lig kan ødelægge mit gode humør.

Apropos dårligt humør, så er det jo formandens opgave at løfte pegefingeren overfor de grundejere hvis adfærd ikke passer helt til foreningens love og regler, så den kommer nu-

Beplantning i skel skal holdes inde så rabatten er fri, græsset skal slås så vi undgår frøspredning fra ukrudt og I skal kører pænt på vejene.

På Blishønevej 3 er der noget der har smidt haveaffald og murbrokker, det er ikke i orden, godt nok er grunden tom, men det er ikke rimeligt at grundejer og grundejer-forening i forening skal lege skraldemænd efter andres dårlige manerer.


Som I har kunne se på de informationer jeg har sendt i løbet af året, så er kloakken på vej og en stor del af vejen syntes jeg vi er blevet behandlet pænt og har fået de ændringer der er bedt om, jeg undre mig dog over at det er 25% der har bedt om æn-dringer fra første plan til den nuværende, når entreprenøren nu kendte placeringen af vores nuværende spildevand, men størst er min underen over måden Orbicon vareta-ger den opgave de har fået af SK-Forsyning, som fortæller gang på gang at der skal være en god dialog.

Alt tyder på at kloakeringen i vores områder starter til næste forår, startende med Blishønevej efterfulgt af Bogfinkevej med sideveje, vi skal forvente at vejene er spær-ret for bilkørsel, det kunne måske være en fordel at åbne fællesarealet i perioden med spærrede veje, så det kunne bruges til P-plads med indkørsel fra Bogfinkevej når Blishønevej er lukket og omvendt.

Entreprenøren holder ferie i ugerne 28-31 så der er fred og ro men risiko for lukkede veje

Adresseændring skal meddeles til Orbicon.

Det er muligt at tilmelde sig SMS service så der kommer besked hvis vand eller el ledninger bliver gravet over

Den nuværende tilslutningsafgift er 36.106,50 kr. som bliver indeksreguleret hvert år.

Prisen for afledning af vandet er 50,63 kr. pr. M3, den årlige faste afgift er 720 kr.

Entreprenøren Gorm Hansen & søn sagde på det møde der blev hold i Stillingehallen at hvis brøndens placering ikke helt passede, skulle man kontakte dem, når de nær-mede sig grunden, så ville de se om de kunne ændre på det.

Det er muligt at følge projektet og finde anden information om kloakeringen på www.sk-forsyning.dk


Så nu skal vi bare vente på at det bliver marts 2016 hvor gravemaskinerne når vores område.