Generalforsamling 2013

Grundejerforeningen Strandvænget

Stillinge Strand 4200 Slagelse


Generalforsamlingen søndag den 05-05-2013


Peter Dall blev valgt til dirigent, der var 19 med stemmeret.


Formanden bød velkommen og kom med sin beretning.


Der var flere spørgsmål til formanden, især om kloakering om det bliver i 2015-16 eller det bliver 2017-18. Flemming Møller Blishønevej 1 spurgte om de små

sorte rør der bliver brugt, er til hvad? (måske el-kabler).


Kasserer Steen Thidemann fremlagde revideret regnskab for 2012 med overskud på 22.209,37 kr. på budget. Regnskabet blev godkendt.


Peter Blishønevej 16. Hvorfor ikke indsætte pengene til højere rente?


Jan Nielsen Skovspurvevej 2. Spurgte til investering i Statsobligationer, det blev forklaret at bestyrelsen har kigget på bedre forrentning og stadig kigger på det,


angående investering i værdi papirer er det udelukket, da bestyrelsen kan stilles til ansvar for evt. tab.


Peter Lauridsen Blishønevej 16. Foreslog at kontingentet blev hævet med hensyn til de udgifter der evt. kunne komme til vej renovering på grund af kloakering.


Forslag fra bestyrelsen. Kontingent uforandret 800,00 kr. Og regulering af kørselshonorar til møder sættes til Statens højeste takst. (forslaget blev godkendt).


Valg af bestyrelse: På valg var formand Jan Andersen og bestyrelsesmedlem Poul Petersen, begge modtog genvalg.


Valg af bestyrelsessuppleant for 2 år, Børge Jørgensen modtog genvalg.


Valg af revisor for 2 år: Jan Nielsen.


Valg af revisorsuppleant for 2 år. Peter Lauridsen.


Eventuelt: Peter Dall fortalte lidt om kloakering i området og om priser for tilslutning.


 


Formandens afslutning


 


Reff. Gunner Olsen.


 


Beretning 2013


Endnu et år er gået- foråret og solen er kommet frem.


Det har været et stille år når der tales om tvister hvor bestyrelsen har været indblandet og det er glædeligt at området er præget af ro og rydelighed.


Der har været et par byggesager hvor det drejer sig om tilbygning til eksisterende huse og det jeg har oplevet er meget hurtige behandling af kommunen, der er ændret i reglerne om søgning af byggetilladelser og den bedste hjælp får man via internettet eller ved at spørge Center for Teknik og miljø.


Men husk nu at grundejerforeningens bestyrelse skal med inden ansøgningen sendes, vi har kort over de dræn der ligger i området og hvis en grundejer kommer til at ødelægge drænene vil det give gener fra den store offentlige parkeringsplads og ned til mejerirenden. De dræn der ligger i jorden er grundejerens ansvar, så det kan blive en bekostelig affære at grave eller trykke dem i stykker og efterfølgende etablere nyt dræn.


Grundejerforeningen sørger for drænene bliver gennemspulet hver 2. år for at de skal kunne trække vandet væk fra området.


Der er næsten konstant huse til salg i området og vi må håbe for sælgerne at der kommer mere gang i salget, for det har været trist de seneste år.


Når et hus sættes til salg vil sælger og mægler jo gerne reklamere for huset og vil derfor gerne stille Til Salg skilte op, for de grundejere der bor hvor der er attraktivt at stille skiltene, typisk hjørnegrunde, kan det godt blive et irritationsmoment, det er grundejeren der skal vedligeholde rabatten, skal man så hele sommeren gennem sno plæneklipperen mellem andres skilte, så kan smilet godt stivne. Endnu være er det hvis der bare står til salg og ikke noget husnummer på skiltet, så kommer der pludselig fremmede mennesker ind på grunden og besigtiger huset, 


Der står jo til salg uden for.


Anbefalingen herfra er at skal I sælge, så aftalt med mægleren hvor der evt. skal stå skilte, få skrevet tydeligt hus nummer på og tal med de berørte grundejere, jeg tror en god dialog og evt. en flaske rødvin, et påskeæg eller en buket blomster kan gøre rigtigt meget.


Vores veje er i rigtig fin stand og vi forsætter med samme vejmand som sidste år og får fordelt et par læs perlesten så den gode stand blive bibeholdt.


Når der tales om veje falder tankerne automatisk på kloakering af området, jeg personligt glæder mig til det er overstået og jeg ikke skal tænke på tank kapacitet inden jeg invitere gæster og vi bliver fri for chokolade busserne i området.


Jeg har haft lidt kontakt med Center for Teknik og Miljø og som det ser ud lige nu bliver vores område kloakeret i 2015/2016, men det kræver at tidsplanen holder hvilket ikke ser helt tosset ud nu.


Jeg spurgte til placering af brøndene og fik følgende svar


I bliver kontaktet af Orbicon når tiden nærmer sig. Her får i mulighed for at være medbestemmende til placering af brønde, herunder også i forbindelse med koteletgrundene. Man skal selv sørge for at arbejdet på egen grund bliver udført og betale for det


Det er muligt i henhold til lov om lån til betaling af ejendomsskatter m.v. $1, at søge om indefrysning af udgifter vedr. tilslutning til kollektive anlæg, hvor der er tilslutningspligt (på visse betingelser).


På kommunens hjemmeside kan du læse notatet.


Det er korrekt at flere har ønsket mulighed for at tilslutte sig ind over anden mands grund og det er ikke umuligt. Vær dog opmærksom på at det skal tinglyses på grundene.


Til slut vil jeg reklamere for vores hjemmeside, som er ved at blive frisket op og ajourført ta et kig på den, men hav også lidt tålmodighed, det tager en del tid at redigere i den.