Generalforsamling 2012

Grundejerforeningen Strandvænget

StillingeStrand

4200 Slagelse


Referat  fra generalforsamlingen år 2012


Afviklet på Strandlyst Stillinge strand, søndag den 20. maj 2012 kl. 10:00.


Formand Jan Andersen bød velkommen


Som dirigent blev Ole hansen foreslået, der var ingen andre forslag og Ole kunne konstatere at generalforsamlingen var lovligt indkaldt.


Som stemmetællere blev Børge Jørgensen og Ove jensen, der var 19 deltagere til generalforsamlingen og de repræsenterede 15 parceller.


Formandens Beretning 2012.


Inden jeg starter på beretningen vil jeg fortælle at jeg sidste år lovede Peter Dall 2 flasker rødvin som tak for hans virke i bestyrelsen.


Bestyrelsen ville det anderledes da Peter har leveret et kæmpe stykke arbejde i den tid han har været bestyrelsesmedlem og formand,  vi havde håbet Peter deltog i dag så vi kunne overrække ham et gavekort på et Kro ophold, men den gave må han vente med til en anden lejlighed.


Et år er gået siden jeg blev valgt til formand, det har været lærerigt og til tider interessant.


Kort efter generalforsamlingen blev jeg kontaktet af nogle grundejere der ikke havde modtaget indkaldelse til generalforsamling og naturligvis var utilfredse med det, det beklager jeg og prøver hele tiden at holde medlemskartoteket ajourført, det der skete er bestyrelsens fejl, men jeg må opfordre alle medlemmer til at informere om ændrede adresser, telefon nr. og e-mail adresser, det er både nemmere og billigere at sende e-mail end snail mail.


For et år siden blev der lagt perlesten ud på en del af vore veje, det har virket godt og vi har lige fået rettet vejene af, der vil blive lagt perlesten ud på de resterende arealer og rettet af med passende interval, dette giver os nogen gode veje, hvilket dog indbyder nogen til at overskride hastighedsgrænsen på 15 km/t. jeg undre mig over at man i et fritidsområde med legende børn og gode naboer, har så travlt at man jager af sted for at sparre nogen få sekunder.


Kig i spejlet- Støver det, kører du for stærkt.


Når jeg nu er i gang med det alvorlige, skal jeg minde om at der er en Husorden som bør overholdes, her er det specielt tiderne for græsslåning og anden motoriseret støj jeg tænker på, enkelte af de havemænd der kører rundt i området med havetraktor og buskrydder, larmer en del og trækker på skuldrene når de får forevist husordenen, så her må jeg opfordre grundejerne til at tage fat i den entrerede havemand og forklare reglerne og hvis ikke det hjælper, så finde en anden havemand der kan klokken.


Fællesarealerne er som navnet siger til fælles brug og sidste sommer arrangerede Anne-Lise og Birgit Loppemarked og indbød alle til at være med, desværre regnede et godt initiativ væk, men mon ikke De prøver igen i år?


Målene på det store areal vil blive renoveret i år og bestyrelsen har drøftet hyppigheden af slåning da græsset til tider er meget højt, kontrakten med haveselskabet løber i år med og skal så forhandles på plads inden næste sæson.


På fællesarealet vil der blive bygget en kasse til vejmaterialerne, så vi er fri for grusbunken for enden af Bogfinkevej.


Tyveri i området kan vi nok ikke helt undgå, men lad os være taknemmelige for de fastboende i området som holder et godt øje til de der kommer og oven i købet kontakter politiet så tyven kunne blive anholdt.


Vi har i bestyrelsen drøftet at skilte med nabohjælp, men er noget skeptiske for nytten af det.


Der har været 2 byggesager i år, et nybyggeri for enden af Blishønevej og et anneks i starten af sammen vej, min fornemmelse er at når byggeansøgningen kommer via grundejerforeningen, som alt byggeri i grundejerforeningen ifølge vedtægterne skal, så får den en hurtig behandling hos byggemyndighederne. Bestyrelsen behandler den naturligvis også så hurtig som muligt, men vi er påpasselige overfor de dræn der ligger i området.


Bogfinkevej 24 er lige blevet solgt og overdraget pr. 1. maj, tag godt i mod de nye medlemmer,


Den uendelige historie om kloakering lever stadig sit eget liv, tjekker man kommunens hjemmeside så er Stillingestrand sat til kloakering i 2015, 2016, 2017 og mon ikke vi ligger i midten?


Næsby strand er næsten færdigt, der er dog en del ting som ikke er genoprettet og leverandøren kan ikke levere tætte låg til kloaktilslutningerne, så på hver grund står der et orange plastrør stikkende op af jorden med et træ plade lagt på.


Det jeg hører på jungletrommerne er at Gundsø Entreprenørforretning og kommunen langt fra er enige om slutningen på entreprisen.


Der har ikke været nogen tvangsslåninger i år, men nogen enkelte rykkerskrivelser for kontingent, bestyrelsen har efterfølgende besluttet at kontakte grundejeren personligt eller telefonisk inden vi skrider til tvangsslåning eller rykkerskrivelser, vi skal jo leve i fred og fordragelighed.


Afslutningsvis vil jeg sige tak til Børge og Svend som vedligeholder vore veje og til bestyrelsen for et godt samarbejde året igennem.


Kasserer Steen Thidemann fremlagde revideret regnskab for 2011 med overskud på 10.000 kr. i firhold til budget.


Forlsag fra bestyrelsen: Kontingent uforandret 800,00 kr.


Forslag fra medlemmer: Ingen.


Valg af kasserer for 2 år: På valg var Steen Thidemann, som blev genvalgt.


Valg af bestyrelsesmedlemmer for 2 år: På valg var Knud-Erik Skov Knudsen og Gunnar Olsen, begge blev genvalgt.


Valg af bestyrelsessupleant for 2 år: På valg var Liels Larsen som ikke var til stede. Ny er Tommy Petersen samt Børge Jørgensen.


Valg af revisor for 2 år: På valg var Lars D. Jespersen, som blev genvalgt.


Valg af revisorsopleant: På valg var Jørgen Lærke som blev genvalgt.


Eventuelt: Flemming fra Blishønevej 1 havde problemer med spuling af afløb til Trixtank, han ville høre om andre havde haft samme problem?


Formandens afslutning.