Generalforsamling 2011

Grundejerforeningen Strandvænget

StillingeStrand

4200 Slagelse


Referat  fra generalforsamlingen år 2011


Afviklet på Strandcafeen Stillinge strand, søndag den 15. maj 2011 kl. 09.30.


Formand Peter Dall bød velkommen


Som dirigent blev Ole hansen foreslået, der var ingen andre forslag og Ole kunne konstatere at generalforsamlingen var lovligt indkaldt.


Som stemmetællere blev Børge Jørgensen og Tommy Petersen, der var 29 deltagere til generalforsamlingen og de repræsenterede 20 parceller.


Formandens beretning for perioden 30. maj 2010 til 15. maj 2011


Det er nu 39 år siden vores forening blevet stiftet på en restaurant inde i Slagelse den 09. november 1972 –  meget er sket her i vores område – hele området kunne overses fra Kongsmarksvej  -helt  fladt  og en flot udsigt mod baglandet – beplantningen var kun ca. 20 cm høj  og under græshøjde!


Kæmpe store udfordringer for de forskellige bestyrelser gennem tiderne, for at skabe et godt miljø og værested er i dag udført, så vi alle har glæde af deres arbejdsindsats  -  der ligger kun en stor og svær opgave foran: ”kloakering af området” om nogle år.


Vi er ikke bare en velfungerende grundejerforening, men en forening der har sin økonomi i orden med 95 medlemmer. Der er i dag kun 2 grunde tilbage, der ikke er blevet bebygget.


Lidt om alt:


1.    Ved Vedligeholdelsen af området kører fortsat efter en god plan. Der er nu 1 år tilbage med kontrakten med Slagelse Haveservice for græsslåning og vedligeholdelsen af stier for ”Store fællesareal”, og for det ”Lille fællesareal” har vi for 2011 en skriftlig aftale med firmaet John Hansen.


Børge Jørgensen, Bogfinkevej 13 har igen i år påtaget sig at vedligeholde vende-pladser, små stier og rabatter hist og her, og ikke mindst sammen med Svend Rasmussen, Blishønevej 24, at reparerer vore to store veje for huller efter ”fartbøllerne”  !


Skal vi ikke lige give disse to en stor hånd for deres store frivillige arbejde?


2.    Slagelse kommune har sendt opkrævninger ud for renovation via ejendomsskattebilletten 2011. Vi kan kun konstaterer en forskelsbehandling på omkostningerne på affaldshåndteringen – desværre ikke til vores fordel! Se selv de forskellige takster påwww.slagelse.dkunder Teknik og Miljø.


3.    SK Spildevand A/S har ligeledes ændret takster fra 01.01.2011 og ændring af tømnings-procedure for tanke, men læse selv nærmere på www.skforsyning.dk  En tømning samme dag koster kun kr. 2500 ellers går der 3 dage til normal takst. 


4.    Kloakering af sommerhusområdet langs Musholm Bugt er igen blevet udsat,  og for vores område bliver det nok først i 2017-2018 Du kan selv følge med på skforsyning.dk , hvordan arbejdet skrider meget langsomt frem!


      Der er opsat informationstavle på p-pladsen ved de offentlige toiletter ved Bildsøvej.


      Henset til de problemer grundejerforeningerne her er ramt af, har bestyrelsen et forslag om at nedsætte en  arbejdsgruppe på dagsordenen.   


5.    På sidste års generalforsamling blev vi enige om, ikke at iværksætte de store reparationer af vore vej. Med forsinkelsen af kloakering på ca. 6 år har vi iværksat en nødtørftig vedligeholdelse af Blishønevej og Bogfinkevej her i april – udgift ca. kr.11.000.  Den lange vinter og regnvejret har/er hård ved grusvejene, og ikke mindst de manglende hensyn til at køre stille når vejene er gennemvåde og blød!


6.    På  vores fællesareal ved stranden for enden af Jagtvej, blev vi nød til at opsætte en ny bom efter at den første var blevet nedlagt af en sneplov, og ikke mindst sikre denne nye bom med nogle store sten. Vridbommen blev etablere af Gunner, Gråspurvevej 1 og Børge, Bogfinkevej 13. Tak for veludført arbejde.


Alle i og udenfor grundejerforeningen med ”adgangsret via sit skøde/deklaration” kan mod et depositum på kr. 300 få udleveret en kodet nøgle til bommen. Henvendelse til bestyrelsen.


7.    Det er nu 2 år siden vores hoveddræn og brønde blev spulet igennem, og vi kan kun konstatere, at med dette interval så fungerer disse tilfredsstillende. Skæring, spuling af drænrør og tømning af brønde vil blive iværksat omkring juni/juli mdr.


8.    Bestyrelsen udsendte et nødråb om hjælp i den sidste medlemsorientering fra en eller flere medlemmer, der har forstand på at GPS bestemme og kortlægge vores dræn. Jeg nok i dag er den eneste, der har kendskab til alle vores hoveddræn, brønde og ikke mindst de private anlagte dræn, som er ført ud til brønde/hoveddræn. Desværre har jeg ikke modtaget et eneste tilbud om ”hjælp” indtil d.d.


Grundejerforeningen må så tage den udgift på sig som en landmåler koster, og jeg stiller mig gerne til rådighed for at give mit kendskab videre.


Det vil være en stor hjælp til projekteringsfasen for kloakering af vores område – og for ikke at lave alt for store fejl under gravearbejdet.


Slagelse Kommune har forespurgt mig, om de kunne modtage et nøjagtigt GPS-kort for vores dræns placering. 


9.     Dette var min sidste formandsberetning, og jeg vil gerne sige en stor tak til alle de bestyrelsesmedlemmer, jeg har arbejdet nært sammen med de sidste 10 år som formand og ikke mindst også til de medlemmer der har stillet deres arbejdskraft til rådighed for foreningen.


Ligeledes en stor tak til medlemmernes opbakning, der har heldigvis været flest positive oplevelser i formandsarbejdet end negative i disse mange år.


Efter 25 år i denne grundejerforenings bestyrelsesarbejde siger jeg nu tak for tilliden og ønsker alt godt for den kommende formand og bestyrelse.


 


Med venlig hilsen


           Peter Dall


 


Jørgen lærke kommenterede tømningsordningen af samletanke og ville gerne deltage i GPS opmåling af dræn placering.


Regnskab


Kasserer Steen Thidemann fremlagde regnskabet for 2010 som blev godkendt.


      Budgettet for 2011 blev fremlagt og godkendt.


Forslag fra bestyrelsen:


A   Kontingent uændret 800 kr. i 2012

      Blev vedtaget.


B    Tvangsslåningsgebyr uændret 1.600 kr. i 2012

      Blev vedtaget.


C    Nedsættelse af et kloakeringsudvalg jf. Vedtægterne §9.

      Blev vedtaget.


Der var ingen indkomne forslag fra medlemmerne.


Valg af formand for 2 år

Peter Dall ønskede ikke genvalg.

Jan Andersen, Bogfinkevej 23 blev foreslået og efterfølgende valgt.


Valg af bestyrelsesmedlem for 2 år.

Poul Petersen, Blishønevej  42  blev genvalgt


Valg af bestyrelsesmedlem for 1 år.

Gunner Olsen, Gråspurvevej 2 blev valgt.


Valg af bestyrelsessuppleant for 2 år.

Børge Jørgensen, Bogfinkevej 13 blev valgt.Valg af bestyrelsessuppleant for 1 år.

Niels Larsen, Blishønevej 6 blev genvalgt.


 


Valg af revisor for 2 år.

Tommy Petersen, Blishønevej 34 blev genvalgt.


 


Valg af revisorsuppleant for 2 år.

Susanne Kilbæk, Blishønevej 7 blev valgt.


 


Eventuelt.

Peter Dall kommenterede det vedtagne kloakudvalg og meldt sig selv som deltager.


Jørgen Lærke kommenterede også kloakudvalget og mente der skulle være nogen lokale med, som kunne følge med i dagspressen.


Jan Andersen beklagede den manglende takketale og afskedsgave til Peter Dall, som længe havde varslet sin afsked fra Formandsposten.


Referent:

Jan Andersen.

 

 

Copyright©2006 Grundejerforeningen Strandvænget