Generalforsamling 2010

Formandens beretning for perioden 17. maj  2009 til 30. maj 2010

Velkommen alle -  dejligt at se interessen fra medlemmerne.


Jeg vil anmode dirigenten om at min beretning bliver opdelt i to dele når den skal til   afstemning


1.del af formandens beretning

-Referat fra  generalforsamlingen den 17. maj 2009, og fomandens  beretning er udsendt til alle ( pr. mail, pr. postkasse i området eller pr. brev)


-Medlemsorienteringerne, der er kun udsendt to i denne periode til alle.


-Vedligeholdelsen af området kører efter en god plan. Der er en 3 årig kontrakt med Slagelse Haveservice for græsslåning og vedligeholdelsen af stier for Store fællesareal, og for det Lille fællesareal har vi en skriftlig aftale med John Hansen.

Prisen for tvangsslåning af grunde er steget til kr. 1.600 pr. gang ( for nærværende kun 2 ejere, der gerne vil betale denne pris 2 eller 3 gange om året


-Vores økonomi er  positiv  - trods verdenen omkring os. Men jeg beklager, at jeg sendte det forkerte regnskab ud i år – den der laver meget, laver også fejl.


-Oplysninger  om  indbrud i området er udsendt pr. mail – heldigvis kun en gang       ( det  er dejligt, at vi kan få melding ind og sende videre – det giver en god naboovervågning), ligeledes er udsendt omkring  borgermøde om Spildevandsplan.


-Kontingentopkrævninger kom tidligt ud i 2010, vi har nu kun to tilbage, der mangler at indbetale:

a.  Ejeren af Bogfinkevej 29, Peter Larsen bosiddende i Vemmelev, har trods tlf. og brevkontakt ikke villet betale. Sagen går nu til advokat og RKI med de omkostninger, det så vil give ham.

b.  Den anden er Blishønevej 16, Peter Green Lauridsen, bosiddende i Luxemborg – her også intet resultat – trods yderligere sidste frist d. 27. maj!

Disse manglende indbetalinger, skaffer desværre mig ekstra surt arbejde og foreningen ekstra udgifter.


-Vi har d.d. mulighed for at komme i kontakt med 70 medlemmer ud af 95   pr. mail   

      og det tal, håber jeg bliver større – det sparer de nye portoudgifter og giver   

      mulighed  for hurtig rundsendelse  af nyheder og naboovervågning.

     

-     Der har været behandlet i  2 byggesager jf. vores deklaration  i året løb

            Husk  -  uanset at der er kommet et nyt bygningsreglement, så er vi alle underlagt 

            en tinglyst Deklaration på hver grund, der går forud for et bygningsreglement!

            Deklarationen indeholder forskellige begrænsninger jf. byggelinier. Bygge-

            procenten er i dag af kommunen sat til  max. 15%.

     

-Sammenslutningen af Grundejerforeninger i Gl. Slagelse Kommunes strandarealer er blevet nedlagt her i foråret 2010. Og det anbefales de forskellige grundejer-foreninger,  at samarbejde og søge oplysninger via Lokalrådet for Hejninnge og Kirke Stillinge sogne – i daglig tale kaldt 2 Sogne


-Vi har fået 4 nye medlemmer i perioden, og alle har fået: Velkomstbrev, Vedtægter,  og i særdeleshed Husorden, bestyrelsesoversigt.


-Her i dag skal også være en stor tak til vores  to helt frivillige vejmænd:

           Børge Jørgensen, Bogfinkevej13  og Svend Rasmussen, Blishønevej 24  (de 

           sparer os rigtig mange penge) – så hjælp dem med at køre stille  også i svingene??

         

          Det er vores mening, at fortsætte med støvbinding på de to store veje, i form af 

          spredning af magnesiumklorid. Det vil fortsat ske med frivillig arbejdskraft fra   

          medlemmernes side.


-Stillinge Vandværk, og det vil sige os selv, har i denne vinter fået betydelig store udgifter på sprængte vandrør – heldigvis har vi ikke i vores område oplevet dette.

Der var en større vandrørsspræning på Colobrivej. Mange undersøgelser i vores område blev udført,  på  grund af, at vore hoveddræn fungerede perfekt, og vandværket var af den mening, at alt det vand måtte stamme fra vandværket.


-Vi fik heldigvis i  efteråret  2009 gennemspulet –  skåret og renset alle hoveddræn og drænbrønde, der tilhører grundejerforeningen. Opgaven, som bør udføres hvert 2. år eller efter behov. 


-Slagelse kommunes Spildevandsplan 2004 - 2012 for sommerhusområdet er nu blevet ændret til en ny Spildevandsplan gældende 2010 – 2020. Før  borgermødet den 09. maj 2010 sendte jeg spørgsmål til kommunen, det gav intet resultat, men på mødet fik vi dog, at grundejerforeningen vil blive inddraget i det forberedende arbejde når de i måske i 2015 – 2016 når til vores område. Spørgsmål til dette pkt. vil jeg meget gerne vente med at besvare til under pkt. Evt.


-Fællesareal Stranden, her har stolper, indgang med kæde og lås, desværre lidt hærværk denne vinter grundet snerydning på en særdeles hårdhændet måde. Det vil blive reetableret i løbet af sommeren


-Til  bestyrelsen,  bestyrelsessuppleanter og revisorer, tak for samarbejdet  i året der er gået  –  desværre har der ikke været det store behov for mange møder, men vi har klaret meget via mail.

           Vi skal senere sig farvel til 3 bestyrelsesmedlemmer, når vi kommer til valg:

           En særlig tak for veludført arbejde til de afgående, og her vil jeg bede Anne-Lise og     

           Ove komme op til mig, jeg vil senere give Poul K (der er fraværende) min tak!


Mulighed for spørgsmål  inden afstemning for 1. del af FM beretning.


-2. del af formandens beretning


-I budget 2010 og i medlemsorienteringen af 23.04.10 har vi  indirekte stillet  spørgsmål om vedligeholdelse af vore to store veje Blishønevej og Bogfinkevej?


Vi vil meget gerne høre medlemmernes menig og afstemning om følgende.


           A.Skal vi iværksætte en total helhedsrenovering af Blishønevej og Bogfinkevej med

             de store udgifter det medfører jf.  udsendt budget 2010?


B. Skal bestyrelsen kun iværksætte en midlertidig løsning af vedligeholdelsen af   

    vejene de næste år indtil ”kloakering” er gennemført måske i 2015-2016.Mulighed for spørgsmål  inden afstemning for 2. del af FM beretning.


Bestyrelsen ønsker alle en god sommer i Strandvænget.


Med venlig hilsen


Peter  Dall