Generalforsamling 2009

Formanden åbnede mødet, bød de fremmødte velkommen, præsenterede bestyrelsen, og foreslog fra bestyrelsen Ole Hansen som dirigent. Ole Hansen blev valgt.


1.

Ole takkede for valget, og kunne konstatere at generalforsamlingen var lovligt indkaldt.

Og bad om forslag til 2 stemmetæller. (Tommy og Knud Erik) blev valgt.

Gav herefter ordet til formanden til sin beretning.


2. Formandens beretning.

En del indbrud i området i vinter, tvangsslåning af grunde i området, og man manglede stadig nogle mail adresser til medlemmer. Der var afholdt 6 bestyrelsesmøder i løbet af året, der havde været en del byggesager, støv på vejene vil vi prøve at gøre noget ved.

Til slut takkede Formanden bestyrelsen og supleanter for godt samarbejde, en særlig tak til Inger for samarbejde siden 1997, og så sluttede FM sin beretning.


3. Regnskab & budget

Regnskab er revideret og godkendt af revisor. Godkendt med akklamation.

Budget godkendt med akklamation.


4. Forslag

Kontingent 2010 uændret. ---800,00 kr.


5. Forslag fra medlemmer.

Ingen forslag


6. Valg af formand for 2 år.

På valg er Peter Dall modtager genvalg. Peter Dall blev valgt med akklamation.


7. Valg af bestyrelsesmedlem for 2 år.

På valg er Inger Pedersen modtager ikke genvalg. Bestyrelsen foreslog Poul Pedersen.

Poul Pedersen blev valgt med akklamation.


8. Valg af bestyrelsessuppleant for 2 år.

På valg er Børge Jørgensen, modtager ikke genvalg.

Jan Andersen, Bogfinkevej 23 blev valgt med akklamation.


9. Valg af bestyrelsessuppleant for 1 år.

Knud Erik Skou Knudsen, Blishønevej 38 blev valgt med akklamation.


10. Valg af revisor for 2 år.

På valg er . Tommy Petersen, Blishønevej 34. Modtog genvalg med akklamation.


11. Valg af revisorsuppleant for 2 år.

På valg er. Karin Dyreborg. Blishønevej 28. Modtager ikke genvalg.

Valgt blev Kirsten Holten Hansen, Bogfinkevej 26 med akklamation.


12. Eventuelt.

Forslag til loppemarked i området. Der blev udpeget 2 medlemmer til at få det i gang.


Formanden fik herefter ordet til afslutning. Formanden takkede de medlemmer som vat mødt frem til generalforsamlingen og bød de ny valgte velkommen.