Generalforsamlinger

GeneralforsamlingGrundejerforeningen Strandvænget´s generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af maj måned.


Forslag fra medlemmerne eller sager, der af medlemmerne ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal skriftligt indsendes til formanden inden den 1. april.


Jf. vedtægterne gælder følgende dagsorden for den ordinære generalforsamling:


1. Valg af dirigent

2. Formandens beretning

3. Forelæggelse af det reviderede regnskab

4. Forslag fra bestyrelsen, herunder fastsættelse af kontingent og honorarer

5. Forslag fra medlemmerne

6. Valg af formand henh. kasserer

7. Valg af 1 henh. 2 bestyrelsesmedlemmer

8. Valg af bestyrelsessuppleant

9. Valg af revisor og revisorsuppleant

10. Eventuelt