Vedtægter

VEDTÆGTER

FOR

GRUNDEJERFORENINGEN


STRANDVÆNGET


Stillingestrand 4200 Slagelse


www.strandvaenget-stillingestrand.dk


info@strandvaenget-stillingestrand.dk


Stiftet den 9. november 1972Gældende fra 27.maj 2018

                     

 

Vedtægter for grundejerforeningen

STRANDVÆNGET§ 1.

Foreningens navn er ”Grundejerforeningen Strandvænget”, Kirke Stillinge.


Dens område omfatter 95 parceller, vejarealer, stier og fællesarealer udstykket fra matr. Nr. 11 f, Kirke Stillinge by og sogn.


Dens hjemsted er Kirke Stillinge sogn, jfr. § 3.§ 2.

Grundejerforeningen er stiftet i henhold til en deklaration, som er tinglyst på det foran omtalte are-al, og foreningens formål er:


a.At varetage medlemmernes fælles interesser, overfor såvel det private som det offentlige.

b.At tilvejebringe og administrere de fornødne midler til anlæg, forbedring og vedligeholdelse af de private veje, fællesarealer m.v., indtil det offentlige eventuelt måtte overtage disse forplig-telser, og dette er besluttet af foreningens generalforsamling.

c.At sørge for god ordens overholdelse, og i henhold til tinglyste deklarationer, påtale samt fo-rebygge forhold, som kan virke skæmmende på området eller være til gene for medlemmer-ne.§ 3.

Foreningen er upolitisk og kan efter herom truffen generalforsamlingsbeslutning uden ændringer i nærværende vedtægter tilsluttes en eventuel sammenslutning af grundejerforeninger i Kirke Stil-linge eller Slagelse kommune, ligesom foreningen efter bestyrelsens bestemmelse kan tilsluttes en hovedorganisation af grundejerforeninger.

Som medlem skal optages grundejere, som er retmæssige ejere af de foran omtalte parceller af matr. Nr. 11 f, Kirke Stillinge by og sogn.


Ophører et medlem at være ejer af en af de omhandlede parceller, bortfalder medlemsretten og vedkommende udtræder af foreningen uden krav på refusion af kontingent eller udbetaling af an-del i foreningens formue.

Medlemspligten for ejere af ovennævnte parceller indtræder samtidig med erhvervelsen uanset på hvilken måde den finder sted, og indtrædende medlemmer erholder ved indtrædelsen an-partsvis ret til foreningens formue.§ 4.

Foreningen skal underrettes om ejerskifte og derved medlemsskifte, og indtil dette er fundet sted, hæfter sælger for kontingentet og øvrige forpligtelser overfor foreningen.


Medlemmer er pligtige til, at underrette foreningen om ændring af privat adresse, telefonnumre og e-mailadresser.§ 5.

Medlemmer er med hensyn til benyttelse og bebyggelse af parcellerne underkastet bestemmel-serne i den § 2. nævnte deklaration.


Grundejerforeningen udøver den påtaleret, der er tillagt den i h. t. omtalte deklaration.


Medlemmerne har pligt til at bekæmpe frøspredende ukrudt, samt at vedligeholde rabatterne ud for deres parcel. Ansvaret påhviler enhver grundejer, selv om denne privat har engageret en an-den til at foretage vedligeholdelsen.


Såfremt græs og ukrudt ikke er slået 1. gang inden 15. maj og 2. gang senest mellem 1. august og 1. september er bestyrelsen berettiget til, uden forudgående varsel, at lade grunden og/eller rabatterne tvangsslås for grundejerens regning, og til hos dem at opkræve de i den anledning af-holdte udgifter samt et gebyr, til enhver tid fastsat af foreningens generalforsamling.


Forsømmer et medlem på anden måde sin vedligeholdelsespligt, og ikke efterkommer anvisnin-ger fra foreningens bestyrelse ved første henvendelse, kan bestyrelsen lade arbejdet udføre for den pågældende parcelejers regning.§ 6.

Kontingentet fastsættes af den ordinære generalforsamling, på grundlag af et af bestyrelsen fore-lagt budget for det indeværende regnskabsår. Kontingentet betales forud for 1 år ad gangen, for-falder 1. januar med lige store beløb for hver parcel og skal være indbetalt senest den 1. marts.


Såfremt et medlem bliver i restance med hensyn til betaling af medlemskontingent, medfører det-te, at det pågældende medlems stemmeret er suspenderet indtil restancen og de i forbindelse med opkrævningen påløbne omkostninger, herunder eventuelle sagsomkostninger behørigt er indbetalt.§ 7.

Såfremt et medlem ikke har indbetalt kontingent og/eller andre ydelser til foreningen, rykkes med-lemmet første gang enten via e-mail eller ved almindeligt brev som pålægges et gebyr i henhold til renteloven.


Hvis kontingentet inklusive gebyret ikke er indbetalt på foreningens konto senest 10 dage efter afsendelsen fremsendes et anbefalet brev med yderligere gebyr ligeledes i henhold til renteloven, hvor der gøres opmærksom på at beløbet vil blive overdraget til retslig inkasso.


Hvis indbetaling inklusive begge rykkergebyrer ikke har fundet sted senest 14 dage efter afsen-delsen af det anbefalede brev, overgives restancen uden yderligere varsel til retslig inkasso.


De af generalforsamlingen til enhver tid vedtagne gebyrer i henhold til § 19, appendix 1,for ryk-kerskrivelser og overgivelse til inkasso betales af medlemmet ligeledes i henhold til renteloven.§ 8.

Foreningen hæfter for dispositioner foretaget af bestyrelsen indenfor bemyndigelserne i henhold til vedtægterne samt i henhold til særlige bemyndigelser besluttet på en generalforsamling.§ 9.

Bestyrelsen består af 5 medlemmer, der vælges på den ordinære generalforsamling for 2 år ad gangen. Genvalg kan finde sted.


Formand og kasserer vælges direkte af generalforsamlingen og kan ikke afgå samtidig. På ulige årstal vælges formand og ét bestyrelsesmedlem og på lige årstal vælges kasserer og to besty-relsesmedlemmer. Desuden vælges hvert år for 2 år ad gangen én revisor og én revisorsupple-ant.


Et medlems ægtefælde er valgbar selv om denne ikke er medskødehaver.


Bestyrelsen vælger hvert år en næstformand på det første bestyrelsesmøde efter generalfor-samlingen, og den fastsætter i øvrigt selv sin forretningsorden og fører protokol over forhandlin-gerne og de af bestyrelsen trufne beslutninger.


Protokollen underskrives, af de tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer og bliver offentliggjort på foreningens hjemmeside.


Bestyrelsen er berettiget til, under ansvar overfor generalforsamlingen, i fornødent omfang at en-gagere lønnet medhjælp i sager, hvor dette skønnes nødvendigt, f. eks. assistance af advokat, landinspektør, bogføring eller lignende.


Det tilkommer bestyrelsen, at drage omsorg for ansættelse af lønnet medhjælp til vedligeholdelse og renholdelse af veje, stier og fællesarealer m.v.


Hvervet som bestyrelsesmedlem er ulønnet, men formanden og kassereren er berettiget til at modtage skattefri godtgørelse til dækning af udgifter til telefon, internetforbrug og administrative omkostninger svarende til de til enhver tid gældende satser fastsat af SKAT. Alle bestyrelses-medlemmer er fritaget for kontingentbetaling.


Udgifter i forbindelse med afholdelse af generalforsamling, bestyrelsesmøder og revisionsmøder samt kørepenge honoreres i henhold til §19 appendix 1.


Bestyrelsen kan til løsning af specielle opgaver nedsætte udvalg, der kan bestå af medlemmer uden for bestyrelsen, idet udvalgsformanden dog altid skal være et bestyrelsesmedlem.§ 10.

Bestyrelsen repræsenterer foreningen udadtil i enhver henseende, såvel overfor offentlige myn-digheder som overfor private. Bestyrelsen råder over foreningens midler i overensstemmelse med vedtægterne og de på generalforsamlingen trufne beslutninger. Foreningen tegnes i alle an-liggender af formanden i forbindelse med et af bestyrelsens medlemmer.§ 11.

Bestyrelsesmøder afholdes så ofte formanden eller 1 bestyrelsesmedlem ønsker det.


Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 3 medlemmer, hvoraf det ene er formanden eller næstformanden, er til stede.


Formanden eller i hans fravær, næstformand, leder bestyrelsesmøderne og har i tilfælde af stemmelighed den afgørende stemme.


Såfremt et bestyrelsesmedlem udtræder af foreningen, bliver umyndiggjort eller bliver ude af rå-dighed over sit bo, skal bestyrelsen snarest konstituere sig med en suppleant. Konstitueringen er gældende indtil næste ordinære generalforsamling. Dersom formanden i.h.t. ovenstående måtte udtræde af foreningen, skal dennes afløser vælges indenfor de resterende bestyrelsesmedlem-mer, og dersom ingen ønsker at modtage valg, skal bestyrelsen foranledige indkaldt til en ekstra-ordinær generalforsamling til valg af ny formand.§ 12.

Foreningens indtægter skal altid krediteres direkte på foreningens bankkonto. Foreningen har ingen kontant kassebeholdning. Kassereren har ansvaret for kommunikationen med banken, og bogfører tillige alle indtægter og udgifter i et elektronisk regnskabssystem.


Kassereren har også ansvaret for, at medlemsprotokollen til enhver tid er opdateret i henhold til de oplysninger, som foreningen modtager fra medlemmerne.


Kassereren og formanden disponerer i fællesskab på foreningens konti, således at alle udgifter kræver to underskrifter for at kunne gennemføres. Det vil primært være kassereren, der indlæg-ger fakturaer til betaling i foreningens netbank, som derefter godkendes af formanden, det mod-satte kan dog også forekomme. I forbindelse med langtidsfravær af enten formand eller kasserer, overtages denne funktion af næstformanden.§ 13.

Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.


Kun den kan give, ændre eller ophæve vedtægterne.


Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af maj måned og fortrinsvis en søndag.


Medlemmerne skal indkaldes ved brev eller e-mail med mindst 4 ugers varsel.


Generalforsamlingen og møder sammenkaldes af bestyrelsen.


Generalforsamlingen ledes af en dirigent, der vælges af forsamlingen.


Dirigenten må ikke være bestyrelsesmedlem eller revisor i foreningen. Indkaldelsen skal indehol-de meddelelse om hvilke emner, der vil være at behandle. Generalforsamlinger og ekstraordinæ-re generalforsamlinger kan kun træffe afgørelser vedrørende emner, der fremgår af dags-ordenen. Ved afstemning har ejere af flere parceller én stemme for hver parcel.


Ekstraordinære generalforsamlinger afholdes når bestyrelsen måtte skønne det formålstjenligt, eller når mindst 1/3 af foreningens stemmeberettigede medlemmer skriftligt fremsætter ønsker herom.Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling skal ske med 8 dages varsel og på samme måde som den ordinære generalforsamling med angivelse af de til forhandling fastsatte emner. Såfremt den ekstraordinære generalforsamling indkaldes efter ønske fra medlemmerne, skal det samtidig med begæringens fremsættelse meddeles, hvilke emner, der ønskes behandlet, og bestyrelsen er herefter forpligtet til senest 4 uger efter at udsende indkaldelse til den ekstraordinære general-forsamling.§ 14.

For den ordinære generalforsamling skal gælde følgende dagsorden:


1.Valg af dirigent

2.Formandens beretning

3.Forelæggelse af det reviderede regnskab og budget

4.Forslag fra bestyrelsen herunder 

fastsættelse af kontingent for det kommende år og honorarer, gebyrer og udgiftsgodtgørelser


5.Forslag fra medlemmerne

6.Valg af formand henholdsvis kasserer

7.Valg af 1 henholdsvis 2 bestyrelsesmedlemmer

8.Valg af bestyrelsessuppleant

9.Valg af revisor og revisorsuppleant

10.Eventuelt

Forslag fra medlemmerne eller sager, der af medlemmerne ønskes behandlet på generalforsam-lingen, skal skriftligt indsendes til formanden inden den 1. april.§ 15.

Alle valg og almindeligt foreliggende sager afgøres ved simpelt stemmeflertal. Afstemning kan ske ved håndsoprækning. Dog skal afstemning ske skriftligt, når 1/3 af de tilstedeværende medlem-mer kræver skriftlig afstemning. Der kan gives møde ved fuldmagt på generalforsamlingen.


Til vedtægtsændringer fordres, at mindst halvdelen af medlemmerne er tilstede personligt eller ved fuldmagt og afgiver stemme, og at beslutningen tages med mindst 2/3 af de afgivne stemmer. Blanke stemmer regnes ikke for afgivne. Er det foreskrevne antal medlemmer ikke til stede, ind-kaldes inden 1 måned med mindst 8 dages varsel til en ekstraordinær generalforsamling på hvil-ken, der uden hensyn til de mødtes antal kan tages gyldig beslutning, såfremt 2/3 af de tilstede-værende medlemmer stemmer for forslaget.§ 16

De på generalforsamlingen vedtagne beslutninger og behandlede sager indføres i foreningens forretningsprotokol, der underskrives af dirigenten og de tilstedeværende bestyrelsesmedlem-mer.


§ 17.

De af den ordinære eller den ekstraordinære generalforsamling trufne beslutninger samt beslut-ninger der i.h.t. nærværende vedtægter måtte vedtages af bestyrelsen, er gældende for med-lemmerne, indtil de lovligt måtte blive ændret i.h.t. vedtægterne. Eventuel indbringelse af trufne beslutninger for domstolene har ikke suspensiv virkning, og medlemmerne er, indtil endelig rets-afgørelse foreligger, pligtige til at opfylde de dem i.h.t. beslutningerne pålagte pligter– det være sig af økonomisk eller anden art- ligesom foreningen uanset sagsanlæg eller senere appel skal være berettiget til at foretage retslige skridt til forpligtelsens opfyldelse.


§ 18.

Såfremt kommunalbestyrelsen i.h.t. deklarationens bestemmelser ønsker at vælge et medlem til grundejerforeningens bestyrelse, øges antallet af bestyrelsesmedlemmer tilsvarende.


                                                             

§ 19.

Vedhæftede appendix 1, ”Vedtagne honorarer, gebyrer og udgiftsgodtgørelser” er en integreret del af grundejerforeningens vedtægter, og alle specificerede beløb skal hvert år godkendes af generalforsamlingen under punkt 4, forslag fra bestyrelsen.


Således vedtaget på den stiftende generalforsamling 9. november 1972.

Ændringer til vedtægterne har fundet sted: 29. maj 1983, 14. juni 1998, 7. juni 2003, 5. juni 2005, 3. august 2014 og 27. maj 2018


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                Grundejerforeningen Strandvænget vedtægter §19 - appendix 1:

 

                  ”Vedtagne honorarer, gebyrer og udgiftsgodtgørelser”

 

1)

Deltagelse i generalforsamlinger, (gælder ikke for nyvalgte)                       DKK      150,00


2)

Deltagelse i bestyrelses-, og revisionsmøder                                              DKK      150,00


3)

Afholdelse af bestyrelses-, og revisionsmøder                                            DKK      200,00


4)

Udgifter ved deltagelse i møder med andre foreninger, offentlige

myndigheder og lignende skal godkendes af bestyrelsen samt

dokumentation afgives.


5)

Kørselsgodtgørelse for deltagelse ved møder/besigtigelse og

lignende afregnes efter SKAT’s takst for kørsel i egen bil - For  2018        DKK          3,54   

pr. kørt km.


6)

Skattefri godtgørelse iht SKAT’s regler til formand og kasserer til

dækning af telefon, internet (2.350) og administration (1.400)                    DKK   3,750,00

 

7)

Telefon-, og internet udgifter før øvrige bestyrelsesmedlemmer

opgøres ved udgiftsbilag, der underskrives af formand og kasserer.


8)

Alle øvrige udgifter skal dokumenteres ved fyldestgørende regning

og godkendes og underskrives af formand og kasserer.


9)

I henhold til vedtægternes § 9 er bestyrelsen fritaget for kontingent-

betaling. (For nyvalgte først fra kommende kalenderår).


10)

Gebyr for oplysninger f.eks. til ejd.mæglere ved salg af ejendom             DKK       250,00


11)

Gebyr for rykning af kontingent 1. gang                                                    DKK       100,00


12)

Gebyr for rykning ved anbefalet brev 2. rykning                                       DKK       100,00


13)

Gebyr for fremsendelse til inkasso                                                           DKK       100,00


14)

Tvangsslåning af græs                                                                             DKK    1.600,00

 


Vedtaget på generalforsamlingen 27. maj 2018